6 maja 2020

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing?

Otrzymanie leasingu wiąże się z koniecznością spełnienia niewielu formalności. Czas realizacji wszelkich niezbędnych procedur w celu zawarcia umowy zwykle nie przekracza kilku dni. W artykule wskazujemy, jakie są warunki uzyskania leasingu i kto może z niego skorzystać. Wymieniamy również dokumenty, na podstawie których weryfikowana jest zdolność leasingowa przez firmy finansujące.

Kto może wziąć przedmiot w leasing?

Leasing jest formą finansowania przeznaczoną zwłaszcza dla przedsiębiorców. Korzystają oni z niego chętnie przede wszystkim ze względu na możliwości optymalizacji podatkowej. Leasingobiorcą może zostać firma bez względu na branżę i rodzaj działalności – zarówno wszelkiego rodzaju spółki prawa cywilnego, spółki cywilne, jak i firmy zarejestrowane jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Środki trwałe mogą brać w leasing również lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską oraz przedstawiciele innych wolnych zawodów i rolnicy. 

Umowę leasingową mają także możliwość zawrzeć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Z myślą o nich powstał leasing konsumencki. Tego typu forma finansowania nie znajduje się obecnie w ofercie EFL, ale zainteresowana grupa może skorzystać z najmu długoterminowego. 

Z leasingu prywatnego korzystają zwłaszcza te osoby, które dysponują sporymi dochodami, lecz nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej – np. z powodu braku umowy o pracę. Leasing konsumencki cieszy się także zainteresowaniem wśród tych klientów, którzy nie chcą przejmować się bieżącymi naprawami, przeglądami, ubezpieczeniem czy wymianą części eksploatacyjnych samochodu – finansujący przejmuje te obowiązki w ramach pakietu full service. Taką opcję znajdziemy również w ofercie najmu Carefleet dla konsumentów. 

Warunki uzyskania leasingu

Umowa leasingu powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (chyba, że aktualne warunki stanowią inaczej, np. firma leasingowa daje możliwość zdalnego zawarcia umowy). Konieczne jest również ścisłe wskazanie jej celu, tj. przedmiotu finansowania. Leasingodawca, przed zawarciem umowy z korzystającym, dokonuje oceny ryzyka leasingowego. Jest to niezbędne, aby określić, czy używający będzie w stanie terminowo opłacać raty. Każda firma leasingowa może stosować własne procedury takiej weryfikacji.

Staż firmy na rynku

Podstawowym warunkiem otrzymania leasingu jest prowadzenie działalności gospodarczej przez określony czas. Większość leasingodawców, w tym Europejski Fundusz Leasingowy, wymaga co najmniej sześciomiesięcznego stażu na rynku.

Firmy działające krócej mogą skorzystać z leasingu jedynie z zachowaniem procedury standardowej oraz pod warunkiem, że zabezpieczą umowę leasingu – np. poprzez wskazanie poręczyciela, weksel, gwarancję odkupu, hipotekę na nieruchomość czy blokadę na rachunku bankowym. Zabezpieczenie może być wymagane również wtedy, gdy leasingobiorca nie posiada odpowiednio wysokiej zdolności leasingowej.

Na zabezpieczenie umowy mogą zdecydować się także ci przedsiębiorcy, którzy są w stanie wykazać się wysoką zdolnością leasingową. Pozwala to leasingodawcy zaproponować korzystniejsze warunki finansowe, z uwagi na zmniejszenie ryzyka leasingowego.

Weryfikacja kondycji finansowej wnioskodawcy

Firma leasingowa weryfikuje również kondycję finansową podmiotu wnioskującego o leasing. Ma to na celu upewnienie się, jakie dochody osiąga przedsiębiorstwo, jakim dysponuje kapitałem i czy posiada nieuregulowane zobowiązania wobec swoich kontrahentów, urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Procedura uproszczona – na czym polega i kiedy jest stosowana?

Weryfikacja wnioskodawcy może przebiegać na zasadach procedury uproszczonej lub standardowej. W przypadku trybu uproszczonego, finansujący nie weryfikuje zdolności leasingowej, dlatego nie ma konieczności przedstawiania dokumentacji finansowej. Dzięki temu decyzja może zostać wydana nawet w dniu złożenia wniosku. Wymaga się jedynie okazania dowodu osobistego oraz podstawowych dokumentów rejestrowych firmy.

Konieczne może być przedstawienie:

 • zaświadczenia o przyznanym numerze REGON i NIP,
 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG,
 • odpisu z KRS,
 • umowy spółki prawa handlowego/umowy spółki cywilnej – wraz ze wszystkimi aneksami,
 • oświadczenia o wysokości osiąganego dochodu,
 • oświadczenia o braku niespłaconych należności względem urzędu skarbowego i ZUS-u.

Procedura uproszczona jest stosowana w przypadku środków trwałych do określonej wartości. W przypadku oferty EFL, limit leasingowy wynosi odpowiednio:

 • samochody osobowe i dostawcze: 700 tysięcy złotych netto,
 • samochody ciężarowe: 500 tysięcy złotych netto,
 • maszyny i urządzenia: 500 tysięcy złotych netto,
 • sprzęt IT: 500 tysięcy złotych netto,
 • sprzęt medyczny: 500 tysięcy złotych netto.

Na czym polega i kiedy jest stosowana procedura standardowa?

Procedura standardowa (pełna) dotyczy przedsiębiorstw działających na rynku od krótkiego czasu lub chcących wziąć w leasing mniej popularne przedmioty (np. sprzęt rolniczy) czy wyjątkowo kosztowne środki trwałe, takie jak np. nieruchomości. W tym przypadku firma leasingowa szczegółowo analizuje sytuację finansową leasingobiorcy. Oprócz dokumentów wymaganych w trybie uproszczonym, wnioskodawca jest najczęściej proszony o przedstawienie:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek,
 • zaświadczenia o dochodach brutto lub obrotach brutto za ostatnie 12 miesięcy,
 • potwierdzonych przez urząd skarbowy deklaracji PIT lub CIT,
 • bilansu oraz rachunku zysków i strat – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe.

Firma leasingowa może również przeprowadzić dodatkową weryfikację przedsiębiorcy wnioskującego o leasing. W tym celu najczęściej sprawdzane są ogólnodostępne rejestry – CEIDG, GUS, REGON, KRS czy VAT– tzw. biała lista podatników VAT.

Finansujący może również zweryfikować kondycję finansową kontrahenta, korzystając z bazy dłużników biur informacji gospodarczych, takich jak BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG czy Rejestr Dłużników ERIF. Informację na temat zaległości w płatnościach firma leasingowa ma także możliwość uzyskać poprzez sprawdzenie internetowych giełd wierzytelności.

Finansujący, w celu oceny ryzyka leasingowego, nieraz przeglądają również ogólnodostępne źródła internetowe, takie jak np. media społecznościowe, fora internetowe czy strony umożliwiające zamieszczenie opinii na temat firmy przez jej kontrahentów i pracowników.

Procedura zawarcia umowy leasingu konsumenckiego

Osoby fizyczne, w celu uzyskania źródła finansowania w postaci leasingu konsumenckiego, powinny okazać dowód osobisty oraz zaświadczenie o osiąganych dochodach. Konieczne może być także przedstawienie wyciągu z konta bankowego oraz rocznego rozliczenia podatkowego PIT. Firmy oferujące leasing osobom prywatnym, mogą również wymagać zabezpieczenia umowy leasingu, np. w formie poręczenia, blokady środków na koncie bankowym, zastawu czy weksla.

Czynsz inicjalny – od czego zależy jego wysokość?

Zawarcie umowy leasingu zwykle wymaga wniesienia kwoty czynszu inicjalnego, stanowiącego wkład własny leasingobiorcy. Może on wynieść od symbolicznego 1% do 45%. Wysokość wkładu własnego zależy głównie od rodzaju leasingowanego przedmiotu oraz jego wartości. Firmy leasingowe zazwyczaj wymagają wyższego czynszu inicjalnego od firm o niedużej zdolności leasingowej, w tym zwłaszcza początkujących przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X