Leasingowe ABC

W EFL czas trwania umowy leasingu określa leasingobiorca.

 • im dłuższy jest okres, na jaki zawiera się umowę, tym niższa miesięczna rata czynszu
 • w EFL umowy zawierane są na okres nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 9 lat
 • czas trwania umowy zależy od klasy i rodzaju sprzętu
 • w przypadku leasingu operacyjnego czas trwania umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy)

Czynsz inicjalny to inaczej udział własny przedsiębiorcy wnoszony przy zawieraniu umowy leasingu operacyjnego.

Czynsze leasingowe są to comiesięczne opłaty, które w czasie trwania umowy wpłacane są na rzecz spłaty leasingu.

Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona w umowie, ale to przedsiębiorca decyduje czy korzysta z:

 • czynszów równomiernych (równe, comiesięczne opłaty)
 • harmonogramu indywidualnego, w którym sam może ustalić wysokość czynszów, np. ze względu na sezonowość swojej działalności.
  Dowiedz się więcej o Leasingu Swobodnym

Depozyt gwarancyjny służy zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń związanych z nienależytym wykonywaniem umowy leasingu operacyjnego. W przypadku braku takich okoliczności depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy.

 • depozyt gwarancyjny wpłacany jest przez leasingobiorcę z ostatnim czynszem leasingu, wraz z udziałem własnym lub w rozbiciu na poszczególne czynsze leasingu
 • wysokość  depozytu ustalana jest przy zawieraniu umowy leasingu.
 • depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, dlatego nie jest dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu
 • jeśli przedsiębiorca zdecyduje się wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy, kwota depozytu przeznaczana jest na poczet ceny nabycia

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy leasingu – w zależności od formy prawnej firmy:

 • umowa spółki lub w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki ze wszystkimi aneksami
 • zaświadczenie o numerze REGON i NIP
 • z Urzędu Skarbowego: zaświadczenie o braku zaległości wobec budżetu oraz zaświadczenie o obrotach lub dochodzie brutto za ostatnie 12 miesięcy (ewentualnie odpowiednie dokumenty PIT lub CIT z poświadczeniem ich przyjęcia przez Urząd Skarbowy). W przypadku zawierania umowy leasingu o wyższej wartości leasingobiorca składa dodatkowo formularze F-01, F-02
 • umowy leasingu w EFL można zawierać również w procedurach uproszczonych, wówczas część wyżej wymienionych dokumentów jest pomijana (w zależności od procedury w której następuje zawarcie umowy)

Leasing jest to umowa, na mocy której strona finansująca oddaje do odpłatnego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne drugiej stronie – zwanej korzystającym.

Leasing finansowy w przeciwieństwie do operacyjnego zalicza przedmiot do składników majątku leasingobiorcy. W związku z tym, to przedsiębiorca sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu.

 • w leasingu finansowym opłaty leasingowe stanowią jego koszt, ale tylko części odsetkowej.
 • część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej i obniża zysk po opodatkowaniu u leasingobiorcy.
 • po zakończeniu umowy leasingobiorca ma obowiązek nabycia przedmiotu na określonych w niej warunkach.

Leasing operacyjny jest umową, której przedmiot jest zaliczany do składników majątku leasingodawcy i przez niego amortyzowany.

 • przedsiębiorca ma prawo zaliczania wszelkich opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, o ile spełnione są także inne warunki określone przepisami prawa podatkowego.
 • po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość nabycia jej przedmiotu na określonych w niej warunkach.
Leasingobiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną.
 • leasingobiorcami mogą być m.in. przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby reprezentujące wolne zawody
 • w kodeksie cywilnym leasingobiorca nazywany jest korzystającym

Minimalna wartość przedmiotu umowy leasingu

 • wynosi 1000 zł
 • lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej. Przeliczenie następuje wg kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP z dnia roboczego, poprzedzającego zawarcie umowy (dokonana dostawy lub wykonania usługi)

Maksymalna wartość przedmiotu umowy leasingu

 • nie ogranicza się górnej wartości przedmiotu leasingu

Czynsze leasingu, podobnie jak raty kredytu opłaca się co miesiąc.

 • termin płatności czynszów leasingu jest dochowany, jeżeli płatność dotrze na rachunek leasingodawcy najpóźniej w dniu określonym w umowie
 • w przeciwnym wypadku następuje opóźnienie, za które leasingodawcy przysługują odsetki
 • najwygodniejszą metodą jest dokonywanie przelewów z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas faktycznego przepływu pieniędzy

Występowanie poręczyciela nawet w przypadku zachowanej zdolności kredytowej powoduje obniżenie ryzyka leasingobiorcy.

 • poręczenie umowy leasingu ma odzwierciedlenie w korzystniejszych dla przedsiębiorcy warunkach finansowych.
 • przy umowie zawieranej z EFL  posiadanie poręczyciela jest wymagane, jeżeli leasingobiorca nie ma zachowanej zdolności leasingowej lub jeśli działa krócej niż 6 miesięcy.

Prawo własności przedmiotu leasingu należy do leasingodawcy.

 • leasingobiorca używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie
 • prawo własności może zostać przeniesione dopiero po zakończeniu umowy, za cenę w niej określoną. Warunkiem jest uregulowanie przez leasingobiorcę wszystkich należności wynikających z zakończonej umowy.

Przedmiotem leasingu może być praktycznie każda rzecz lub prawo majątkowe.

 • najczęściej leasingowane są samochody (ciężarowe, dostawcze i osobowe), maszyny produkcyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe, oraz linie produkcyjne

Ubezpieczenie pojazdu pokrywa leasingobiorca.

 • w przypadku skorzystania z ubezpieczeń EFL przedsiębiorca może wliczyć składki w czynsze leasingu
 • przedsiębiorca ma możliwość wyboru ubezpieczenia pojazdu od wartości netto lub brutto
 • ubezpieczenia EFL zapewniają ochronę w wielu wariantach: komunikacyjne, GAP, assistance, majątkowe, prawne, turystyczne

Gdy przedsiębiorca nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, leasingobiorca może wymagać zabezpieczenia umowy.

 • jedną z form zabezpieczenia umowy leasingu może być poręczyciel.
 • innym zabezpieczeniem jest weksel, który leasingobiorca podpisuje przy zawieraniu umowy. Zabezpieczenie to nie jest wymagane w przypadku Klientów o odpowiednio długiej historii współpracy z EFL.

Umowę zawieraną w EFL można przenieść na innego leasingobiorcę.

 • zmiana podmiotowa (cesja) dla umów zawartych od 01.01.2013 może nastąpić w obrębie jednej umowy leasingowej. Warunki finansowe oraz okres trwania umowy nie ulegają wówczas zmianie.
 • cesja dla umów zawartych przed tym okresem polega na rozwiązaniu dotychczasowej umowy i podpisaniu nowej na nowych warunkach finansowych.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klienta EFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta