16 września 2020

Jak dostać dofinansowanie dla firm i jakie są możliwości?

Osoby chcące założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą, potrzebują w tym celu kapitału, którym nie zawsze dysponują. Mogą wówczas skorzystać z bezzwrotnych form wsparcia w formie dotacji. 

Jakie możliwości mają przedsiębiorcy i co muszą zrobić, aby otrzymać dofinansowanie dla firm?

Dotacje na założenie firmy z PUP

O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej można ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy. Dotacja z PUP ma charakter jednorazowy, dlatego nie można jej otrzymać ponownie. Jest przyznawana ze środków Funduszu Pracy, zazwyczaj w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) lub Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 6-krotność średniego wynagrodzenia w Polsce.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy jest przyznawane w trybie uproszczonym, pozakonkursowym. Taka dotacja jest bezzwrotna i zwolniona z opodatkowania, jednak zwykle wymaga się zwrócenia do urzędu pracy odliczonego podatku VAT. Otrzymane środki można przeznaczać m.in. na wyposażenie firmy, zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania czy działania reklamowe. 

O dotacje na założenie firmy z PUP mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez co najmniej 1 miesiąc, lecz niektóre urzędy wskazują okres 3 miesięcy. Niezbędne jest również uzyskanie I lub II profilu pomocy.

Każdy urząd pracy może posiadać wewnętrzny regulamin, wprowadzający dodatkowe wymogi uzyskania dotacji. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni. Ocenie podlegają m.in. doświadczenie, wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wnioskodawcy, a także szanse na powodzenie biznesu. Zazwyczaj nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego, lecz może to zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji. Po złożeniu wniosku należy udać się na konsultację z doradcą zawodowym.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisywana jest umowa z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Następnie w terminie 7 dni wnioskujący otrzymuje kwotę dotacji na wskazany rachunek bankowy. Może już wtedy założyć działalność gospodarczą poprzez dokonanie wpisu w CEIDG. Otrzymane środki zazwyczaj należy wydać w okresie 2 miesięcy, zgodnie ze specyfikacją wskazaną we wniosku. Firma powinna być prowadzona nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy – przedsiębiorca nie może w tym okresie podjąć zatrudnienia ani złamać pozostałych warunków umowy. W przeciwnym razie musiałby zwrócić otrzymaną kwotę wraz z odsetkami.

Dotacje na rozwój firmy z urzędu pracy

Urzędy pracy oferują również dofinansowanie na rozwój działających na rynku firm. Przedsiębiorca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy. Kwota takiej dotacji wynosi maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Środki mogą być przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, maszyn czy oprogramowania w celu zatrudnienia osoby bezrobotnej lub poszukującej zatrudnienia. W urzędzie pracy można także otrzymać dofinansowanie szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 50% lub 80% poniesionych wydatków.

Unijne dotacje na założenie firmy 

Dotacje dla firm na założenie i rozwój działalności mogą przyznawać instytucje realizujące programy operacyjne i regionalne finansowane z Funduszy Europejskich. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w trybie konkursowym. Otrzymanie takiej dotacji wymaga spełnienia znacznie większej liczby procedur niż w przypadku wsparcia ze środków Funduszu Pracy. Mogą jednak ubiegać się o nią również osoby niezarejestrowane jako bezrobotne. Najczęściej instytucje realizujące programy oferują dofinansowanie dla firm z sektora MŚP. W ramach organizowanych konkursów można otrzymać wsparcie w takich obszarach jak zwłaszcza:

  • projekty badawcze i wdrażanie innowacji – np. zakup nowoczesnego sprzętu, maszyn i oprogramowania czy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji,
  • informatyzacja – np. wdrażanie w firmie systemów e-commerce,
  • rozwiązania ekologiczne – m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii czy energooszczędne technologie,
  • szkolenia dla pracowników – dotacje są przyznawane przez PARP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Co zrobić, aby otrzymać dotację na firmę?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze etapy, przez które muszą przejść osoby chcące otrzymać dotację na otwarcie działalności lub dofinansowanie dla firm na rozwój. 

Odnalezienie informacji o naborze

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, jakie projekty umożliwiające otrzymanie dotacji są obecnie realizowane. Informację na temat naborów można uzyskać m.in. na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy, korzystając z wyszukiwarki dotacji na portalu Funduszy Europejskich lub bazy usług rozwojowych PARP

Dokładne zapoznanie się z kryteriami i procedurami przyznawania dotacji

Aby móc ubiegać się o dotacje unijne dla firm lub dofinansowanie przyznawane przez urząd pracy, należy spełnić wymagane kryteria. Warto więc szczegółowo zapoznać się z regulaminem wybranego projektu, a także umówić się na rozmowę z konsultantem w Punkcie Informacyjnym. W przypadku niektórych projektów organizowane są również otwarte spotkania dla potencjalnych wnioskodawców.

Prawidłowe wypełnienie wniosku

Nie istnieje jeden uniwersalny formularz zgłoszeniowy, jednak można wyróżnić najczęściej występujące w nim elementy. Należą do nich m.in. opis planowanej działalności, informacje na temat kwalifikacji, wykształcenia oraz doświadczenia wnioskodawcy, specyfikacja i uzasadnienie wydatków, dane osobowe oraz kontaktowe, uzasadnienie pomysłu na działalność czy lokalizacja inwestycji. Organizator projektu zwykle udostępnia na stronie internetowej instrukcję wypełniania wniosku. Jest on poddawany ocenie pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych.

Stworzenie biznesplanu

Odpowiednio przygotowany biznesplan pozwala znacząco zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji. Powinien być on przede wszystkim zrozumiały, konkretny oraz realistyczny. Warto oprzeć go na analizach i prognozach rynkowych. W biznesplanie należy również zaprezentować prognozowane przychody oraz wydatki.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji

W przypadku osób ubiegających się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być to np. dyplomy, referencje, certyfikaty, świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje przydatne w prowadzeniu firmy. Warto załączyć także listy intencyjne oraz przedwstępne umowy współpracy. Przedsiębiorca ubiegający się o dotację na rozwój firmy będzie musiał natomiast przedstawić m.in. podstawowe dokumenty rejestrowe, zaświadczenie o niekaralności czy niezaleganiu z opłaceniem zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego. 

Zadeklarowanie wkładu własnego

Jego wniesienie jest niezbędne w przypadku dotacji unijnych, natomiast w przypadku dofinansowania na otwarcie firmy z urzędu pracy zwykle ma charakter fakultatywny. Wkładem własnym mogą być zarówno środki finansowe, jak i różnego rodzaju sprzęt czy wyposażenie.

Zabezpieczenie dotacji

W przypadku większości projektów niezbędne jest zabezpieczenie środków przyznanych w ramach dotacji na wypadek niewywiązania się z umowy. Może ono przybrać m.in. formę blokady na rachunku bankowym, poręczenia, gwarancji bankowej, zastawu czy weksla in blanco.

Wydanie środków zgodnie z założeniami umowy i rozliczenie projektu

Środki przyznane w ramach dotacji powinny być wydatkowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. Po zakończeniu wydatkowania należy dokonać rozliczenia, przedstawiając odpowiednie dokumenty, takie jak np. faktury, rachunki czy potwierdzenia przelewów. 

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta