27 maja 2020

Czynsz inicjalny w leasingu. Co musisz wiedzieć?

Przedsiębiorca rozważający sfinansowanie środka trwałego za pomocą leasingu może spotkać się z pojęciem czynszu inicjalnego. W artykule dokładnie wyjaśniamy znaczenie tego terminu. Wskazujemy również, jak rozliczyć taką opłatę w kosztach prowadzenia działalności oraz w jaki sposób odliczyć VAT na podstawie otrzymanej faktury.

Definicja czynszu inicjalnego

Czynsz inicjalny w leasingu to opłata wstępna, którą finansujący pobiera od leasingobiorcy. Stanowi kwotę wkładu własnego, który zabezpiecza firmę leasingową przed ryzykiem niewywiązania się z umowy przez korzystającego. Ma charakter bezzwrotny, dlatego nie jest możliwe jego odzyskanie. Opłata wstępna to pierwszy wydatek, który ponosi leasingobiorca. Im wyższa jest kwota wniesionego czynszu inicjalnego, tym niższe raty leasingowe, a także wartość opcjonalnego wykupu leasingowanego środka trwałego.

Wpłacenie czynszu inicjalnego stanowi zwykle warunek zawarcia umowy leasingu operacyjnego. Jego wysokość może wynieść nawet 45% wartości finansowanego środka trwałego i jest zazwyczaj uzależniona od rodzaju przedmiotu leasingu. Firmy leasingowe oczekują wysokiego wkładu własnego w przypadku najbardziej kosztownych środków trwałych, takich jak np. nieruchomości czy sprzęt budowlany. Czynsz inicjalny może również zostać wyznaczony na 0% – opłata wstępna nie jest wtedy pobierana od leasingobiorcy. Firmy leasingowe zazwyczaj wymagają wyższej opłaty wstępnej od tych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie wykazać się wysoką zdolnością leasingową.

Opłata wstępna a tryb zawarcia umowy

W przypadku wysokiego czynszu inicjalnego wzrasta szansa na to, że finansujący zgodzi się zastosować uproszczoną procedurę udzielania finansowania. Będzie wtedy można otrzymać decyzję o zawarciu umowy nawet w ciągu jednego dnia, ponieważ leasingodawca nie weryfikuje szczegółowo zdolności leasingowej przedsiębiorcy. Nie musi on zatem udowadniać stabilnej kondycji finansowej podmiotu poprzez okazanie dokumentacji finansowej. Wystarczy, że podczas składania wniosku okaże podstawowe dokumenty rejestrowe swojej firmy oraz dowód osobisty. Zastosowanie trybu uproszczonego zwykle nie jest możliwe w przypadku środków trwałych o wysokiej wartości, takich jak np. nieruchomości.

Rozliczanie czynszu inicjalnego w kosztach prowadzenia działalności

Opłata wstępna ma charakter jednorazowy, bezzwrotny, samoistny i niezależny od opłacanych rat leasingowych. Przedsiębiorca może potraktować ją jako pośredni koszt prowadzenia działalności, ponieważ wniesienie wkładu własnego stanowi warunek zawarcia umowy leasingu operacyjnego. Aby zaliczyć czynsz inicjalny do kosztów, leasingowany przedmiot powinien być wykorzystywany w działalności gospodarczej, służąc uzyskaniu, zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania terminu, w którym do kosztów uzyskania przychodów może wpisać wniesiony na rzecz finansującego czynsz inicjalny. Księgowanie opłaty wstępnej w kosztach uzyskania przychodów powinno nastąpić w dniu ich poniesienia. Termin ten jest tożsamy z datą wystawienia faktury, rachunku czy innego dokumentu, na podstawie którego ujmowane są koszty. Rozliczenie czynszu inicjalnego należy przeprowadzić jednorazowo w jego pełnej kwocie. Nie ma możliwości rozliczania takiej opłaty proporcjonalnie do całkowitego okresu obowiązywania umowy leasingu.

Czynsz inicjalny pojazdów osobowych – jaką kwotę można odliczyć od przychodu?

1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące leasingu pojazdów samochodowych. Wprowadzają one limit możliwych do rozliczenia kosztów podatkowych. Leasingobiorca może odtąd zmniejszyć podstawę opodatkowania o całą kwotę opłaty wstępnej jedynie pod warunkiem, że wartość samochodu nie przekracza 150 tysięcy złotych. W przypadku przekroczenia tej kwoty, leasingobiorca powinien wyliczyć współczynnik proporcji. Pozwoli mu to ustalić, jaką część czynszu inicjalnego będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przykład wyliczenia

Przyjmijmy, że przedsiębiorca zawarł umowę leasingową, której przedmiotem jest samochód o wartości 200 tysięcy złotych. Opłacił wcześniej czynsz inicjalny w kwocie 40 tysięcy złotych. W celu wyliczenia współczynnika należy podzielić kwotę limitu przez wartość pojazdu.

Współczynnik proporcji: 150 000/200 000 = 0,75.

Następnie wyliczoną wartość mnożymy przez kwotę opłaty wstępnej, co pozwala ustalić kwotę możliwą do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu.

0,75 x 40 000 złotych = 30 000 złotych.

Czynsz inicjalny a VAT

Firma leasingowa wystawia leasingobiorcy fakturę, na której obok wartości wniesionej opłaty wstępnej znajduje się podatek VAT. Jeżeli korzystający jest czynnym płatnikiem podatku VAT, ma wtedy prawo do zmniejszenia należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego. Może odliczyć 100% jego wysokości – pod warunkiem, że zamierza wykorzystywać pojazd jedynie w celach związanych z prowadzoną działalnością, a także będzie prowadził ewidencję jego przebiegu w formie tzw. kilometrówki. Konieczne jest również zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego za pomocą formularza VAT-26. Przedsiębiorca powinien spełnić taką powinność w ciągu 7 dni od daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem.

Jeżeli leasingobiorca nie spełnia warunków pozwalających na pełne odliczenie, wtedy zyskuje prawo do odliczenia jedynie 50% podatku VAT. Stanie się tak w przypadku, jeżeli leasingowany samochód będzie wykorzystywany w sposób mieszany – zarówno w celach prywatnych, jak i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Korzystający ma wówczas możliwość uwzględnienia nieodliczonej części VAT-u w kosztach uzyskania przychodów.

Czynsz inicjalny w pigułce

Czynsz inicjalny to zatem opłata wstępna, którą ponosi leasingobiorca w celu zawarcia umowy leasingu operacyjnego. Jego wysokość wynosi z reguły od 0% do 45%. Stanowi kwotę udziału własnego przedsiębiorcy, korzystającego z takiej formy finansowania środków trwałych. Wniesiona opłata wstępna pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania. Można również odliczyć 50% lub 100% naliczonego podatku VAT. Księgowanie czynszu inicjalnego powinno nastąpić jednorazowo w dniu poniesienia takiego wydatku.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X