15 stycznia 2019

ABC LEASINGU – na czym polega leasing?

Leasing to popularna forma finansowania różnego rodzaju środków trwałych, a także wartości niematerialnych oraz prawnych (np. oprogramowania). Najczęściej służy do wyposażania firm we flotę samochodową, komputery, meble, maszyny i linie produkcyjne, a także różnego rodzaju sprzęt biurowy. Jak dokładnie działa leasing?

Czym jest leasing – definicja

Leasing jest umową cywilnoprawną zawieraną na ściśle określony czas pomiędzy dwiema stronami – leasingodawcą (zwanym również finansującym lub użyczającym) oraz leasingobiorcą, czyli przedsiębiorcą korzystającym z tej formy finansowania. Polega na oddaniu przez firmę leasingową określonego przedmiotu do dyspozycji przedsiębiorcy na czas trwania umowy. Przedsiębiorca ma możliwość korzystania z leasingowanego przedmiotu na wskazanych w umowie warunkach. Jej zawarcie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dzięki skorzystaniu z tego rodzaju finansowania, przedsiębiorca nie musi angażować własnych środków w zakup samochodów, komputerów, mebli biurowych, linii produkcyjnych czy innych rzeczy niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wymagany wkład własny nie występuje lub jest symboliczny względem wartości przedmiotu. Staje się to istotne zwłaszcza w przypadku nowopowstałych firm, które nie dysponują jeszcze dużym budżetem na inwestycje, a nie chcą zaciągać kredytu. Dzięki leasingowi mogą rozłożyć płatność na wiele rat. 

Korzystający musi opłacać regularnie raty leasingowe (część kapitałową oraz odsetkową) – zazwyczaj co miesiąc. Niektóre firmy leasingowe pozwalają jednak ustalić indywidualny harmonogram spłaty. Staje się to istotne zwłaszcza w przypadku tych przedsiębiorców, którzy działają w sezonowych branżach. Im dłuższy okres na jaki została zawarta umowa, tym rata czynszu leasingowego jest niższa. 

Leasing a optymalizacja podatkowa

Korzystanie z leasingu pozwala również uzyskać szereg korzyści podatkowych. Przedsiębiorca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki eksploatacyjne, a także dodatkowe opłaty. Do kosztów eksploatacyjnych zalicza się m.in. zakup części wymiennych, przeglądy, naprawy, opłaty za autostradę, wymianę opon, paliwo, parkomaty czy usługę automyjni. Od 1 stycznia 2019 roku polskie firmy korzystające z leasingowanych samochodów zarówno w celach prywatnych, jak i służbowych, mogą wpisywać w koszty maksymalnie 75% wydatków eksploatacyjnych.

Leasingobiorca ma również możliwość zmniejszania należnego VAT-u o podatek naliczony do rat czynszu. W przypadku samochodów osobowych można odliczać 50% lub 100% VAT-u – pełne odliczenie przysługuje pod warunkiem, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Koszty serwisowe w leasingu

Często firmy leasingowe oferują ubezpieczenie oraz usługę serwisową w pakiecie z leasingiem. Dzięki temu można uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z naprawami, przeglądami, wymianą opon, wycieraczek czy płynów eksploatacyjnych. Leasingobiorca płaci stałą ratę i nie musi obawiać się niespodziewanych wydatków, powstałych na skutek awarii czy kolizji.

Rodzaje leasingu

Leasing można podzielić na kilka rodzajów. Różnią się one m.in. ze względu na to, jakie podmioty mogą być stronami umowy, jakie są jej ogólne warunki, prawa i obowiązki obu stron czy też zasady wykupu leasingowanego przedmiotu. 

Leasing operacyjny

Jest to najpopularniejsza forma leasingu. Czas jej obowiązywania powinien odpowiadać co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Leasing operacyjny jest klasyfikowany jako usługa, w związku z czym leasingodawca dolicza do każdej faktury 23% podatku VAT – brana jest przy tym pod uwagę zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa raty.  

Przedsiębiorca korzystający z leasingu operacyjnego może samodzielnie zdecydować, czy zamierza wykupić daną rzecz po zakończeniu umowy. Zwykle wymaga to wpłacenia na rzecz finansującego niewielkiej kwoty względem początkowej wartości leasingowanego przedmiotu – najczęściej 1%. 

Leasingobiorca nie ma możliwości wpisania użytkowanego przedmiotu do rejestru środków trwałych własnego przedsiębiorstwa – odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. Przedsiębiorca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów zarówno część odsetkową, jak i kapitałową raty, a także koszty eksploatacyjne, opłatę wstępną oraz dodatkowe zobowiązania.

Leasing finansowy

Ta forma leasingu pozwala przedsiębiorcy wpisać daną rzecz do rejestru środków trwałych swojej firmy, a następnie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Przedmiot umowy po jej ustaniu staje się automatycznie własnością leasingobiorcy. Umowa leasingu finansowego może zostać zawarta na dowolny czas. Leasingobiorca musi opłacić cały VAT z góry – stawka podatku zostanie w tym przypadku uzależniona od rodzaju leasingowanego przedmiotu. Przedsiębiorca korzystający z leasingu finansowego może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie część odsetkową raty (bez kapitałowej), a także opłaty eksploatacyjne oraz odpisy amortyzacyjne.

Leasing konsumencki

Leasing jest formą finansowania przeznaczoną zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy zyskują dzięki niemu wiele możliwości optymalizacji podatkowej. Z kolei leasing konsumencki jest przeznaczony dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dzięki temu mogą korzystać z nowego samochodu czy innego przedmiotu bez konieczności jego kupowania za gotówkę. Jest to rozwiązanie atrakcyjne zwłaszcza dla tych osób, które ze względu na niską zdolność kredytową nie są w stanie otrzymać wsparcia finansowego z banku.

Leasing bezpośredni i pośredni

Rozróżnienie na leasing bezpośredni i pośredni opiera się na tym, jaki podmiot stanowi instytucję finansującą. W leasingu bezpośrednim przedmiot umowy jest przekazywany korzystającemu przez producenta – zatem bez pośrednictwa firmy leasingowej. Odmiennie odbywa się to w przypadku leasingu pośredniego – finansujący jest pośrednikiem między producentem a korzystającym.

Leasing zwrotny

Ta forma finansowania jest przeznaczona zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową, a jednocześnie znajdują się w posiadaniu środków trwałych. Leasing zwrotny pozwala na ich sprzedaż firmie leasingowej. Dzięki temu można otrzymać gotówkę, a następnie zawrzeć z finansującym umowę leasingu w celu dalszego korzystania ze sprzedanego przedmiotu.

Podsumowanie

Leasing to popularna forma finansowania wśród przedsiębiorców. Dzięki niemu mogą oni wyposażyć swoją firmę w samochody, maszyny, linie produkcyjne czy inne przedmioty. Nie muszą w tym celu angażować środków własnych ani posiadać zdolności kredytowej, natomiast zyskują wiele możliwości optymalizacji podatkowej. Najpopularniejszą formą umowy jest leasing operacyjny.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X