Europejski Program Modernizacji Polskich Firm

Europejski Program
Modernizacji
Polskich Firm

Zdobądź solidną porcję wiedzy o rynku MŚP z Raportów
"Pod lupą". Skorzystaj z atrakcyjnego finansowania
dla małych i średnich firm z przeznaczeniem na inwestycje
w ruchomości oraz oprogramowanie i licencje.
Pobierz najnowszy raport

Leasing Europejski
Leasing Europejski

Preferencyjne warunki finansowania

Uproszczona procedura
Uproszczona procedura

Wystarczą dokumenty rejestrowe firmy i wniosek

Wsparcie w uzyskaniu finansowania
Wsparcie w uzyskaniu finansowania

Pomożemy uzupełnić wymagane wnioski i przejść śieżkę otrzymania finansowania

Konsultacja inwestycyjna
Konsultacja inwestycyjna

Udzielimy wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego

Leasing Europejski

biznesmen omawiający umowę leasingu zwrotnego
Leasing Europejski

Preferencyjne warunki finansowania na modernizację i rozwój parku samochodowego, maszynowego, a także na inwestycje w urządzenia oraz nowe technologie. Maksymalna wartość środków finansowanych w ramach Leasingu Europejskiego:
- Maksymalna wartość leasingowanego nowego samochodu osobowego: 50 tys. EUR
- Maksymalna wartość używanego samochodu osobowego: 30 tys. EUR
- Maksymalna wartość pozostałych środków trwałych: 12,5 mln EUR

meżczyzna w samochodzie - dla kogo leasing samochodu
Co można sfinansować?

Środki w ramach Leasingu Europejskiego można uzyskać na finansowanie inwestycji w nowe i używane ruchomości:
- Samochody ciężarowe, naczepy i przyczepy, autokary i autobusy oraz samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej
- Maszyny i urządzenia
- Sprzęt nowoczesnej techniki biurowej, w tym: sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie wykorzystywane w działalności gospodarczej

biznesmen uzywa aplikacji mobilnych do zbierania tresci
Dla kogo Leasing Europejski?

Produkt dedykowany jest prywatnym firmom z sektora MŚP. Leasingobiorca powinien spełniać definicję MŚP Podmiot prywatny - firmy, w których udziały posiadają podmioty publiczne (Skarb Państwa lub instytucje publiczne) są wykluczone z finansowania w ramach Leasingu Europejskiego. Działalność w sektorach dopuszczonych do finansowania przez współfinansujące produkt Międzynarodowe Instytucje Finansowe.

Europejski Program Modernizacji Polskich Firm

Ideą programu jest przede wszystkim wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez przekazanie im wiedzy dotyczącej różnych aspektów finansowych związanych z działalnością podmiotów gospodarczych tego obszaru oraz udostępnienie atrakcyjnego finansowania w postaci Leasingu Europejskiego z przeznaczeniem na inwestycje w ruchomości oraz oprogramowanie i licencje. Leasing Europejski został uruchomiony w 2005 r. przez EFL na bazie środków pochodzących z Międzynarodowych Instytucji Finansowych.

Środki te są korzystnie oprocentowane, co przekłada się na możliwość zaproponowania produktu charakteryzującego się niższymi, od obowiązujących na rynku, kosztami.

Europejski Program Modernizacji Polskich Firm (EPMPF) to zainicjowana w 2011 roku wspólna inicjatywa trzech instytucji:

 • Europejskiego Funduszu Leasingowego
 • Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Banku Rozwoju Rady Europy

 

Jednym z głównych celów projektu jest edukowanie przedsiębiorców w zakresie nowych możliwości pozyskiwania środków na rozwój biznesu, a także prostszy i szybszy monitoring ich oczekiwań i opinii na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Od początku powstania programu, czyli od 2011 roku publikujemy „Raporty pod lupą”. Są to obszerne badania, które obrazują istotny dla przedsiębiorców w danym roku temat. Raporty dostarczają ogromną ilość ważnych i przydatnych informacji i są dostępne dla wszystkich MŚP w Polsce.

Raporty "Pod lupą"

Raport 2023 Od startupu do MŚP. Etapy rozwoju firm w Polsce. Pod lupą

W 13. edycji raportu z cyklu „Pod lupą” zbadaliśmy etapy rozwoju firm w Polsce, ich tempo oraz czynniki, które determinują przechodzenie z fazy mikro, małej, aż do średniej firmy. Pokusiliśmy się o to, żeby fazy rozwoju firm z sektora MŚP porównać do etapów rozwoju człowieka.

Rola sektora MŚP w gospodarce jest ogromna. Jak wynika z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, sektor przedsiębiorstw odpowiada za blisko trzy czwarte wartości polskiego PKB. Przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa generują blisko co drugą złotówkę, a największy udział w PKB mają mikrofirmy − około 30%.

 

Czytam raport

Raport 2022 MŚP wynajmują czy kupują? Pod lupą

Tematem dwunastego raportu z serii „Pod lupą” są trendy w wynajmie samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych, wózków widłowych i robotów oraz sprzętu IT. W badaniu, które na zlecenie EFL przeprowadził ICAN pod lupę wzięto takie zagadnienia jak sposoby finansowania inwestycji, postawy wobec najmu, poziom zainteresowania najmem w krótkiej i długiej perspektywie, korzyści z najmu.

 

Czytam raport

Raport 2021 Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą

W 11 edycji raportu, zrealizowanym z okazji jubileuszu 30 lecia działalności EFL, postanowiliśmy zapytać ekspertów, liderów opinii, przedstawicieli mikro, małych i średnich firm, o to, jak będzie wyglądać rzeczywistość biznesowa nie za trzydzieści czy dwadzieścia lat, ale za lat … pięć. Tyle wystarczy, aby leasing i przedsiębiorczość w Polsce znalazły się w zupełnie nowym miejscu.

 

Czytam raport

Raport 2020 Zielona energia w MŚP. Pod lupą

10 edycja koncentruje się na obszarze ekologii, energii odnawialnej, elektromobilności i aktywności MŚP na tym polu. Raport, podobnie jak poprzednie edycje, opiera się na badaniach (ilościowym i jakościowym), rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki związanej z ekologią.

 

Czytam raport

Raport 2019 CSR w MŚP. Pod lupą

Raport przedstawia potencjał i zaangażowanie, oraz diagnozuje bariery, a także – na podstawie analizy stanu obecnego i wiedzy o kierunkach rozwoju zaawansowanych rynków – kreśli drogi przyszłości, jakimi najprawdopodobniej podąży polski CSR.

W raporcie wykorzystano wnioski z badania opinii polskich przedsiębiorców rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną i środowiskową.

Pobierz raport

Raport 2018 Budownictwo przyszłości. Pod lupą

Raport przekazuje wielostronny obraz obszaru, jakim jest budownictwo, które jest kołem zamachowym gospodarki, stanowiąc trzecie źródło PKB w Polsce. Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach opinii, rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki związanej z budownictwem, inżynierią budowlaną, architekturą, urbanistyką i procesami społecznymi w obszarze zamieszkiwania. Źródłem treści są również opracowania branżowe (raporty sektora leasingu, bankowego, budowlanego), dane GUS, a także dostępna publicystyka dotycząca inwestycji infrastrukturalnych i mieszkalnictwa. Raport wzbogacają wywiady ze specjalistami wielu dziedzin wprost lub pośrednio związanych z budowaniem: architektami, urbanistami czy naukowcami.

 

Czytam raport

Raport 2017 Milenialsi w MŚP. Pod lupą

Raport w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o specyfikę milenialsów jako przedsiębiorców obszaru MŚP, także w zestawieniu z obrazem poprzedniego pokolenia X. Zmiana zwyczajów, potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców pokolenia Y już teraz w sposób zasadniczy wpływa na obraz życia gospodarczego. Poznając trendy, które współtworzą etos młodego pokolenia przedsiębiorców, możemy lepiej przygotować się na to, co nas czeka w gospodarce w najbliższych latach.

 

Czytam raport

Raport 2016 Inwestycje w MŚP. Pod lupą

Dzięki badaniom, jak również formule pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami, Raport jest wieloaspektowym ujęciem kwestii inwestowania przez polskie MŚP i w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o status inwestycji w sektorze, źródła finansowania, bariery i perspektywy.

 

Czytam raport

Raport 2015 Innowacje w MŚP. Pod lupą

Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach, przeprowadzonych przez niezależny instytut badawczy (Keralla Research), wzbogaconych o kontekst społeczno-ekonomiczny dotyczący procesów związanych z innowacjami w gospodarce. Dzięki formule pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami, Raport jest wielostronnym portretem przedsiębiorcy wdrażającego innowacje lub wykazującego wobec nich dystans.

 

Czytam raport

Raport 2014 Młodzi na rynku pracy. Pod lupą

Raport „Młodzi na rynku pracy. Pod Lupą”, przygotowany przez EFL na podstawie badań przeprowadzanych wśród przedsiębiorców to próba spojrzenia na sytuację młodych na rynku pracy z perspektywy potencjalnego pracodawcy z sektora, na który przypada połowa miejsc pracy w Polsce. Kwestia pracy młodych osadzona jest w szerszym kontekście – zarówno na tle barier hamujących rozwój MŚP, jak i wyzwań rynku pracy w Polsce i Europie.

 

Czytam raport

Raport 2013 Transport pod lupą

Raport „Transport pod lupą” poświęcony jest sytuacji polskich przewoźników. Celem badania przeprowadzonego na potrzeby raportu było określnie kondycji firm transportowych oraz finansowych aspektów prowadzenia działalności biznesu transportowego w Polsce. Badania na potrzeby raportu przeprowadził niezależny podmiot na próbie 1200 przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe.

 

Czytam raport

Raport 2012 Agro pod lupą

Raport „Agro pod lupą” opisuje kondycję gospodarstw rolnych w Polsce poprzez analizę inwestycji realizowanych w maszyny i urządzenia rolnicze. Źródłem danych raportu jest badanie przeprowadzone przez agencję Martin & Jacob – eksperta rynku rolnego na zlecenie EFL. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 604 rolników z regionów Polski zachodniej i wschodniej, potocznie określanych mianem Polski „A” i Polski „B”.

 

Czytam raport

Raport 2011 MŚP pod lupą

Raport opiera się na badaniu z 2011 roku „MŚP pod lupą”, które dla Europejskiego Funduszu Leasingowego przeprowadziła firma badawcza TNS Pentor. Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zostali w nim zapytani m.in. o to, jak oceniają obecną sytuację swoich firm, skąd pochodzą źródła finansowania ich inwestycji, a także na jakie bariery napotykają podczas prowadzenia działalności i starań o zewnętrzne finansowanie.

 

Czytam raport

Historia powstania EPMPF oraz współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi

 • 2020 r. – finansowanie sektora MŚP po załamaniu rynków w wyniku pandemii Covid-19 wsparte zostało kolejnymi umowami współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (opiewająca na kwotę 150 milionów euro) oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (100 milionów euro).
 • 2019 r. – EFL we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym uruchomił kolejny program Nowego Leasingu Europejskiego dedykowany sektorowi SME, którego celem jest finansowanie nisko emisyjnych pojazdów oraz wsparcie dla przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety. Program zakłada udzielenie finansowania przez kolejne 3 lata na kwotę 1,25 miliarda złotych
 • 2018 r. – nowa pula środków do sfinansowania inwestycji MSP udostępniona w ramach umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy na 150 mln euro
 • 2017 r. – w ramach transakcji sekurytyzacyjnej EFL pozyskał od Europejskiego Banku Inwestycyjnego ponad miliard złotych na wsparcie polskich przedsiębiorstw, jednocześnie oferując małym i średnim przedsiębiorcom finansowanie o niższym koszcie w ramach Nowego Leasingu Europejskiego, dodatkowo w ramach umowy bilateralnej EFL uzyskał 50 mln euro pożyczki; kolejna umowa współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy w zakresie wsparcia sektora MSP kwotą 100 mln euro
 • 2016 r. – Bank Rozwoju Rady Europy udzielił 50 mln euro pożyczki na wsparcie sektora MSP; nowe finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 200 mln euro
 • 2014 r. – EFL przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce i druga w Europie wprowadza na rynek nową odsłonę korzystnego finansowania dla MŚP w ramach inicjatywy „Jobs form Youth” promującej firmy wspierające zatrudnienie osób młodych w wieku 15-24 lat
 • 2014 r. – do końca trzeciego kwartału EFL pozyskuje z Międzynarodowych Instytucji Finansowych łącznie 280 mln euro, w tym 150 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 130 mln euro z Banku Rozwoju Rady Europy
 • 2013 r. – Europejski Bank Inwestycyjny udostępnia EFL kolejne środki na Leasing Europejski, tym razem umowa opiewa na kwotę 100 mln euro
 • 2012 r. – EFL otrzymuje trzecią z kolei pożyczkę z Banku Rozwoju Rady Europy (130 mln euro) i czwartą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (50 mln euro). Uruchomiona zostaje pula nowych środków na finansowanie Leasingu Europejskiego w kwocie 310 mln euro
 • 2011 r. – kolejna pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (150 mln euro)
 • 2011 r. - uruchomienie Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm
 • 2010 r. - kolejne pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (100 mln euro) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (70 mln euro). Rusza druga edycja Leasingu Europejskiego
 • 2008 r. - EFL podpisuje umowę z Bankiem Rozwoju Rady Europy na kwotę 130 mln euro. Była to w tamtym czasie najwyższa wartość pożyczki udzielonej przez CEB podmiotowi prywatnemu w Polsce
 • 2007 r. - Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) przekazuje EFL 80 mln euro na wsparcie inwestycji sektora MSP
 • 2005 r. - EFL na podstawie środków pochodzących z międzynarodowych instytucji finansowych uruchamia pierwszą edycję Leasingu Europejskiego
 • 2004 r. - EFL jako pierwsza firma leasingowa w Polsce podpisuje umowę na finansowanie z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Pożyczka opiewa na kwotę 50 mln euro
 • 2001 r. - początek wspólpracy z międzynarodowymi Instutucjami Finansowymi. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) udzielił EFL pożyczki konsolidacyjnej na kwotę 55 mln euro.

Najczęściej zadawane pytania

EPMPF będzie dostępny do wyczerpania środków z międzynarodowych instytucji finansowych oferowanych w postaci leasingu europejskiego.

Koszty finansowania są każdorazowo wyliczane na potrzeby danej umowy. Zależą od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa starającego się o finansowanie oraz ryzyka wynikającego z danego kontraktu dla firmy leasingowej. Dzięki systemowi pożyczek od międzynarodowych instytucji finansowych leasing europejski wiąże się ze znacznie niższymi kosztami w porównaniu z tradycyjnym leasingiem dostępnym na rynku.

Jedna firma może podpisać nieograniczoną liczbę umów związanych z finansowaniem inwestycji za pomocą leasingu europejskiego. Jedynym ograniczeniem jest łączna wysokość finansowania udostępnionego w ramach programu.

Leasing Europejski jest jedną z odmian narzędzia finansowego, jakim jest leasing. Dzięki współpracy EFL z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi i uzyskaniu od nich niskooprocentowanych pożyczek, Leasing Europejski wyróżnia się niższymi kosztami w porównaniu ze standardową ofertą leasingową dostępną na rynku.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portalu klientEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta