5 sierpnia 2020

Ile kosztuje leasing? Jakie opłaty i koszty należy uwzględnić?

Przed zawarciem umowy z finansującym, warto dowiedzieć się, jaki będzie rzeczywisty koszt leasingu. Podstawowym wydatkiem jest opłacana każdego miesiąca rata leasingowa, jednak ostateczne koszty mogą zostać powiększone o dodatkowe opłaty i prowizje.

Miesięczna rata leasingowa – podstawowy koszt leasingu

Leasingobiorca chcący korzystać z przedmiotu umowy, musi terminowo opłacać comiesięczną ratę. Składa się ona z części kapitałowej i odsetkowej. Część kapitałowa jest ustalana na podstawie początkowej ceny przedmiotu leasingu. Korzystający z każdą kolejną ratą spłaca kwotę odpowiadającą spadkowi wartości leasingowanej rzeczy w czasie.

Część odsetkowa stanowi natomiast wynagrodzenie finansującego – jej wysokość jest uzależniona od stopy procentowej WIBOR oraz uwzględnia marżę firmy leasingowej. Oprocentowanie leasingu może być stałe lub zmienne – wówczas rośnie lub spada w zależności od wysokości stóp procentowych. Wysokość raty leasingowej zależy także od okresu obowiązywania umowy (im jest on dłuższy, tym miesięczna rata do zapłaty będzie mniejsza).

Opłata wstępna

Przedsiębiorca może obniżyć ratę leasingową, jeżeli wpłaci czynsz inicjalny, stanowiący kwotę wkładu własnego. Tego typu opłata wstępna jest określana przez firmy leasingowe na poziomie od 0% do 45% początkowej wartości danego przedmiotu. Wysoki czynsz inicjalny są zobowiązani wnieść ci przedsiębiorcy, którzy nie mogą wykazać się wysoką zdolnością leasingową lub prowadzą działalność od niedługiego czasu. Wartość procentowa wkładu własnego zostanie również uzależniona od rodzaju leasingowanej rzeczy – największą kwotę należy wnieść w przypadku kosztownych przedmiotów, takich jak np. nieruchomości.

Koszt wykupu przedmiotu leasingu

Wysokość raty leasingowej zależy również od zapisanej w umowie kwoty wykupu po zakończeniu trwania leasingu. Leasingobiorca decydujący się na wysoki wykup – np. 30% lub 50%, będzie miał do opłacania niższą ratę. Ostateczne koszty finansowania są jednak wyższe w porównaniu do niskiego wykupu, np. na poziomie 1%.

Leasing a koszty dodatkowe

Aby dowiedzieć się, ile kosztuje leasing, warto sprawdzić, jakie dodatkowe opłaty i prowizje może naliczyć finansujący. Można do nich zaliczyć m.in. kwotę ubezpieczenia przedmiotu leasingu, depozyt gwarancyjny, a także różnego rodzaju opłaty manipulacyjne oraz kary umowne.

Opłata za obsługę umowy leasingu

Firma leasingowa może po podpisaniu umowy zobowiązać klienta do wniesienia opłaty manipulacyjnej. Jest to koszt, który powstaje w związku z podjęciem przez finansującego czynności dotyczących obsługi umowy leasingu. Opłata taka może mieć formę ryczałtową lub stanowić określony procent ofertowej wartości leasingowanego przedmiotu.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Przedmiot leasingu powinien zostać ubezpieczony. Leasingobiorca może zdecydować się na polisę oferowaną przez finansującego lub wybór ubezpieczyciela na własną rękę. Firmy leasingowe za obsługę obcej polisy zwykle pobierają dodatkową opłatę manipulacyjną. Ubezpieczenia oferowane przez nie w pakiecie z leasingiem najczęściej podlegają korzystnym warunkom finansowym, z uwagi na możliwość uzyskania rabatów u ubezpieczycieli.

Depozyt gwarancyjny

Jest to opłata stanowiąca formę zabezpieczenia finansującego na wypadek, gdyby leasingobiorca korzystał z przedmiotu w sposób odbiegający od ustaleń umowy. Depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny – korzystający może go odzyskać po uregulowaniu ostatniej raty. Opłata ta może również zostać wykorzystana w celu pokrycia ostatniej płatności lub zmniejszenia kwoty wykupu przedmiotu.

Inne opłaty i kary umowne

Przedsiębiorca korzystający z leasingu będzie mógł być również obciążony przez firmę leasingową dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi, jeżeli nie wywiąże się z umowy i zostanie ona przedwcześnie zerwana. Jeśli przedsiębiorca będzie rażąco naruszał postanowienia umowy, finansujący ma prawo ją wypowiedzieć. W wyniku tego leasingobiorca będzie musiał pokryć wszystkie raty, których jeszcze nie spłacił. Firma leasingowa może go również obciążyć ustaloną wcześniej karą umowną. Analogiczne konsekwencje występują w przypadku, gdy zerwanie umowy nastąpi na wniosek korzystającego.

Dodatkowe opłaty i prowizje mogą również być naliczone w takich sytuacjach jak np:

 • zmiana harmonogramu spłaty rat,
 • zmiana czasu trwania umowy,
 • wznowienie rozwiązanej wcześniej z winy korzystającego umowy,
 • przesłanie pisemnego monitu przypominającego o płatności,
 • przesłanie wezwania do zapłaty,
 • przekazanie windykacji należności zewnętrznej firmie,
 • wydanie pozwolenia na używanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią,
 • cesja umowy na nowego leasingobiorcę,
 • wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu,
 • zwrócenie przedmiotu umowy po terminie.

samochód w leasingu

Leasing samochodu osobowego a koszty finansowe

Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na leasing samochodów osobowych. Chcąc korzystać z auta w leasingu, leasingobiorca ponosi koszty obowiązkowych ubezpieczeń, takich jak OC, AC oraz NNW. Dodatkowo może zdecydować się rozszerzyć polisę o ubezpieczenie GAP. Chroni ono przed negatywnymi konsekwencjami szkody całkowitej, wiążącymi się z koniecznością spłaty wszystkich nieopłaconych, zdyskontowanych rat leasingowych. Pełne koszty leasingowe mogą zostać ponadto powiększone o innego typu ubezpieczenia, np. na wypadek śmierci czy utraty zdrowia.

Legalne korzystanie z leasingowanego samochodu wymaga zarejestrowania pojazdu. Ten obowiązek realizuje finansujący, a leasingobiorca pokrywa rzeczywiste koszty takiej czynności wraz z prowizją dla firmy leasingowej.

Ostateczny koszt leasingu samochodu może obejmować także dodatkowe usługi w pakiecie, takie jak np. serwis, wymiana opon, karta paliwowa czy automyjnia.

Opłaty mogą również zostać zaliczone za:

 • wydanie zgody na tuning czy modernizację pojazdu,
 • odbiór zatrzymanego przez policję prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego,
 • przekroczenie określonego w umowie limitu kilometrów,
 • likwidację szkody częściowej,
 • zwłokę w opłaceniu składki ubezpieczeniowej,
 • używanie samochodu przez osobę trzecią,
 • wyjazd leasingowanym samochodem poza granicę państwa.

Opłaty i prowizje w ofercie leasingowej EFL

Przedsiębiorcy chcący zawrzeć umowę leasingową w ramach oferty Europejskiego Funduszu Leasingowego mogą odnaleźć informacje dotyczące opłat i prowizji na stronie internetowej EFL: TOiP Leasing.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta