18 marca 2020

Stanowisko Związku Polskiego Leasingu…

Branża leasingowa udowodniła kilkukrotnie w swej historii a ostatnio w trakcie kryzysu 2008-2010, że jest przygotowana, by z sukcesem mierzyć się ze skutkami spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorstwa leasingowe w tym te zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów dostarczają instrumenty finansowe – leasing, pożyczki inwestycyjne i finansowanie wynajmu pojazdów i innych sprzętów dla 800 000 przedsiębiorców i przedsiębiorstw, z których ponad 50% to firmy mikro o obrotach do 5 mln zł rocznie. Aktywne saldo naszego sektora przekracza 160 mld zł. Członkami Związku są zarówno firmy leasingowe należące do największych grup bankowych w Polsce, jak i mniejsze firmy leasingowe, firmy będące częścią grup producenckich, przedsiębiorstwa świadczące usługi zarządzania flotami pojazdów i najmu długoterminowego pojazdów osobowych i ciężarowych a także podmioty oferujące usługi rent a car czy car sharingu.

               Naszym celem w bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce jest umożliwienie naszym klientom prowadzenia działalności po ustaniu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że działania, które prowadzimy są nakierowane na takie potraktowanie klientów, którzy znajdą się w sytuacji utrudniającej bieżącą i regularną obsługę umów, by pozostawić w ich dyspozycji finansowane przedmioty. Działania te obejmują m.in. – na wniosek klienta lub w wyniku decyzji leasingodawcy:

  • odroczenie w czasie rat w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej wynikających z umów finansowania
  • odstąpienie od stosowania odsetek karnych w związku z odroczeniem spłat rat
  • odstąpienie od stosowania części opłat i prowizji zawartych w tabelach opłat i prowizji
  • wydłużanie okresów finansowania
  • dostosowanie działań windykacyjnych rozpoczętych przed okresem spowolnienia dla podmiotów, które ucierpiały w skutek epidemii.

Jest pewne, że wsparcie naszych klientów odbije się na sytuacji finansowej branży leasingowej i wymagać będzie natychmiastowego działania dla dotarcia do bardzo dużej grupy podmiotów ze zmianami obowiązujących umów.

W związku z powyższym wnioskujemy o:

  1. Uwzględnienie klientów leasingu i  wynajmu w programach pomocowych oferowanych dla kredytobiorców np.: w programach gwarancji oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub dopłatach do odsetek od restrukturyzowanych umów

Wnioskuje się o włączenie klientów firm leasingowych do rozszerzonego pakietu gwarancji deminimis i wsparcia finansowego opartego na projektach unijnych.

Udostępnienie źródeł płynności finansowej dla tych leasingodawców, firm zarządzających flotami, rent a car i car sharingiem, którzy zdecydują się o takie wsparcie wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uruchomienie procedury występowania do BGK S.A. o rozpatrzenie wniosku o finansowanie portfela pozytywnie wpłynie na te podmioty, które nie mają wsparcia we własnych grupach bankowych i tych, które nie mogą w krótkim czasie uzyskać finansowania a dotknięte zostaną luką płynnościową wynikającą z czasowego zawieszenia spłat rat od klientów.

Zmianę formy zawierania i zmiany UL z pisemnej na dokumentową

Taka zmiana w sposób oczywisty ułatwi nam wdrożenie działań pomocowych dla naszych klientów w związku z COVID -19. Sprawi, że pomoc ta będzie mogła mieć dużo większą skalę, być szybsza i bardziej dopasowana do potrzeb poszczególnych korzystających a jej wdrożenie będzie istotnie prostsze szczególnie teraz, gdy wszyscy pracujemy główne zdalnie (aneksy zmieniające harmonogramy płatności, zmiany wysokości rat, wydłużenie umów leasingu itd.). Szybsze też będzie pozyskanie nowego finansowania, co będzie dla przedsiębiorców kluczowe. Utrzymanie formy pisemnej  wpłynie negatywnie na skalę pomocy, jaką klientom mogą udzielić firmy leasingowe.

Odroczenie – co najmniej do 1 stycznia 2021, wejścia w życie ustawy dotyczącej konsumentyzacji JDG.

Implementacja zmian dokumentowych, procesowych i systemowych pozwalająca wdrożyć zmiany wymuszone przez częściowe objęcie ochroną konsumencka JDG to zadanie dalece bardziej skomplikowane niż jedynie eliminacja zapisów abuzywnych. To duża rewolucja systemów transakcyjnych i istotne ryzyko zwieszenia kosztów leasingu- a tym samym spadek dostępności tego finansowania dla JDG – co zaś jest ewidentnie niekorzystne w sytuacji spodziewanych problemów płynnościowych. Przedmiotowe zmiany dotyczą całego rynku i z pewnością przedsiębiorcy mają teraz inne wyzwania i nie mają zasobów by dokonywać  adekwatnego przemodelowania swoich relacji z JDG.

Podatkowe zrównanie pożyczek finansujących środki trwałe z kredytem bankowym.

W chwil obecnej rezerwy uprawdopodobnione lub odpisane należności z tytuły pożyczek udzielanych poza systemem bankowym nie mogą być kosztem uzyskania przychodów pożyczkodawców. Jednocześnie pożyczki takie, w tym udzielane przez spółki leasingowe, stanowią istotną bo blisko 15% część systemu finasowania przedsiębiorców przez branżę leasingową. Oczywiście branża dołoży wszelkich starań, by adresować do swych klientów adekwatne i możliwe działania pomocowe. Postulowana zmiana zdecydowanie pomogłaby wygospodarować dodatkową zdolność do zwiększania skali tej pomocy. Jednocześnie brak jest podstaw do traktowania banków (dla banków jest to koszt podatkowy) inaczej niż innych pożyczkodawców.

Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń
801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę
Znajdz oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X