2 marca 2022

Najważniejsze kwestie dot. przekazania sprzętu na cele obronne

Najważniejsze kwestie dot. przekazania sprzętu na cele obronne

W związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami dotyczącymi przekazania sprzętu na cele obronne, wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Na kogo może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych na cele przygotowania obronności Państwa w czasie pokoju

Biorąc pod uwagę obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa, może być nałożony na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne.

Kto decyduje o nałożeniu tego obowiązku i kto jest stroną tego postępowania

Decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Adresatem decyzji i stroną postępowania jest posiadacz rzeczy, czyli Leasingobiorca.

Decyzję tę doręcza się posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Czy od tej decyzji przysługuje odwołanie i do kogo

Tak, od decyzji administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy przysługuje odwołanie do wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zatem Leasingobiorca jako posiadacz przedmiotu leasingu może odwoływać się od decyzji we własnym zakresie do wojewody. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Ile wynosi czas wykonywania świadczeń rzeczowych w czasie pokoju

Czas wykonywania świadczeń rzeczowych nie może przekraczać jednorazowo w przypadku pobrania przedmiotu świadczenia:

  1. w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych – 48 godzin;
  2. w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji – 7 dni;
  3. w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony – 24 godzin.

Nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego może nastąpić najwyżej 3 razy w roku, z tym że w wymiarze określonym w pkt 2 – tylko jeden raz.

Do czasu wykonywania ww. świadczeń rzeczowych wlicza się czas niezbędny do dostarczenia przedmiotu świadczenia do wskazanego miejsca oraz jego powrotu, jednak nie więcej niż 2 godziny.

Czy zostanę wezwany do wykonania świadczenia rzeczowego

Zasadniczo tak. Posiadacz nieruchomości lub rzeczy ruchomej, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, może być wezwany przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do wykonania tego świadczenia. Wezwanie, poza wyjątkami, doręcza się na czternaście dni przed terminem wykonania świadczenia. Co ważne, od wezwania odwołanie już nie przysługuje.

W decyzji można jednak zobowiązać posiadacza nieruchomości lub rzeczy ruchomych do wykonania tych świadczeń bez odrębnego wezwania.

Czy należy informować organ wydający decyzję o rozporządzeniu rzeczą objętą decyzją

Tak, posiadacz, wobec których wydano ostateczną decyzję o przeznaczeniu nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych na cele przygotowania obronności Państwa w czasie pokoju, jest obowiązany informować wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o rozporządzeniu tą nieruchomością lub rzeczą ruchomą.

Jakie roszczenia przysługują mi w razie utraty lub uszkodzenia rzeczy oddanej

Biorący przedmiot świadczenia jest odpowiedzialny za jego utratę lub uszkodzenia oraz za szkody wynikłe z używania go w sposób sprzeczny z jego właściwościami lub przeznaczeniem. Jest też obowiązany zwrócić posiadaczowi przedmiot świadczenia w stanie niepogorszonym. Nie ponosi przy tym odpowiedzialności za zużycie przedmiotu świadczenia będące następstwem prawidłowego używania.

Biorący przedmiot świadczenia jest odpowiedzialny również za szkody wynikłe z niezwrócenia go w terminie.

Roszczenia posiadacza przeciwko biorącemu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu przedmiotu świadczenia.

Czy posiadaczowi rzeczy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń rzeczowych na cele przygotowania obronności Państwa w czasie pokoju

Tak, za używanie przedmiotu świadczenia rzeczowego jego posiadaczowi przysługuje ryczałt w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej wskutek jego dostarczenia oraz stawce jego amortyzacji.

Ryczałt ten wypłaca jednostka organizacyjna, na której rzecz świadczenie zostało wykonane.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.
Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  
Znajdź oddział
Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klienta EFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta