4 sierpnia 2015

Pogoda dla MŚP. Odczyt Barometru EFL.

To już trzeci odczyt „Barometru EFL”*. Wynik badania obrazuje kondycję małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejny raz jego wskazówka powędrowała w górę. To dobry znak dla przedsiębiorców i kondycji polskiej gospodarki.

Barometr rośnie

54,3 pkt. w pierwszym i 59,7 pkt. w drugim kwartale – takie były dotychczasowe ogólne wyniki „Barometru EFL”. Prognoza na trzeci kwartał wynosi zaś aż 60,3 pkt. To bardzo optymistyczny prognostyk, który potwierdza słuszność przewidywań wzrostu dla polskiej gospodarki, poczynionych przez ekspertów, w tym specjalistów EFL, na przełomie 2014 i 2015 roku. To wynik o ponad 10 pkt. lepszy od progu OR**. W rozbiciu na podkategorie indeks ten dla firm mikro wskazuje wartość 57,4 pkt., dla firm małych i średnich zaś 61,8 pkt.

Wyniki te wskazują, że przybywa firm mających potencjał do działań ukierunkowanych na rozwój w trzecim kwartale br., co pozwala stwierdzić, że kondycja finansowa MŚP ulega poprawie. Z badania wynika, że wpływ na taki odczyt „Barometru EFL” ma przede wszystkim prognozowana na trzeci kwartał regeneracja płynności finansowej w wielu firmach. Szczegółowe wyniki badania ujawniają też, że to mali i średni przedsiębiorcy są „lokomotywą”, napędzającą obecny wzrost wyniku „Barometru EFL”, ponieważ to małe i średnie firmy oraz eksporterzy najczęściej wyrażają prorozwojowe postawy.

Sytuacja prognozowana przez „Barometr EFL” jest kontynuacją pozytywnych trendów gospodarczych, które obserwowaliśmy w minionych miesiącach – powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL. – Niedawno podsumowanie półrocza przedstawił Związek Polskiego Leasingu. Otóż firmy leasingowe, które, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, są niezwykle wrażliwe na zmiany koniunktury gospodarczej, wypracowały w ciągu tych minionych sześciu miesięcy 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości 24 mld zł. Na koniec bieżącego roku branża oczekuje zaś wzrostu na poziomie 16 proc. Dane te potwierdzają tendencje w sektorze MŚP, które są jak najbardziej zbieżne z odczytami barometru.

Płynność finansowa i potrzeba finansowania zewnętrznego

Największe zmiany w przewidywaniach ankietowanych zaszły w związku z pytaniem o płynność finansową i zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Poprawę płynności zakłada 14,8 proc. badanych, a zwiększenie potrzeby finansowania zewnętrznego 10,2 proc. z nich. Co ciekawe, tendencję tę zgłaszają również mikro przedsiębiorcy.

Inwestycje w środki trwałe na wyższym poziomie deklaruje 42,7 proc. badanych, którzy będą prowadzić w ogóle aktywność inwestycyjną w trzecim kwartale tego roku. Kolejne 52,6 proc. z tej grupy badanych wskazuje, że inwestycje będą prowadzone na dotychczasowym poziomie (52,6 proc.), czyli nie nastąpią istotne redukcje środków na zakupy środków trwałych.

Najlepiej u producentów i w budownictwie

Analiza „Barometru EFL” w podziale na branże wskazuje, że najlepsza koniunktura dla prowadzonej działalności od początku badania utrzymuje się u producentów (aktualny subindeks na poziomie 64,5 pkt.). Wynika to z pewnością z utrzymujących się dobrych prognoz sprzedaży i prognozy poprawy płynności finansowej.

W tym kwartale rekordowym wynikiem subindeksu może się zaś pochwalić branża budowlana. Wyniósł on aż 66,7 pkt. Co ciekawe, dobre nastroje płyną nie tyle ze spodziewanej wyższej sprzedaży, ile z większej skłonności do inwestowania w środki trwałe, zakładanym większym zapotrzebowaniu na finansowanie zewnętrzne i lepszej płynności finansowej.

Rozwój hoteli i gastronomii

W III kwartale tego roku intensywnie rozwijać się będą także prowadzący hotele i działalność gastronomiczną. W tym obszarze subindeks wzrósł do 59,6 pkt., a przedsiębiorcy tej branży częściej niż kwartał temu wskazują na potrzebę sięgnięcia po zewnętrzne finansowanie w trzecim kwartale (obecnie subindeks na poziomie 11,2 pkt., poprzednio – 10,7 pkt.) oraz zakładają, że poprawi się płynność finansowa firmy (odczyt subindeksu – 5,9 pkt.).

Produkty finansowe dla MŚP

Jak pokazało badanie, do najczęściej wykorzystywanych przez MŚP produktów finansowych należą: kredyt bankowy, leasing, ubezpieczenie majątku oraz faktoring. Wspierają one zarówno bieżącą działalność firm MŚP, jak również będą przez nie najczęściej wykorzystywane podczas realizacji planów inwestycyjnych w trzecim kwartale br. Po leasing statystycznie częściej sięgają firmy budowlane, handlowe, produkcyjne i transportowe niż branża HORECA czy usługodawcy. Z kredytów bankowych również istotnie częściej korzystają producenci, firmy budowlane oraz handlowe niż HORECA i firmy usługowe. Do stosowania własnych środków pieniężnych przyzwyczajeni są najbardziej usługodawcy.


*„Barometr EFL” to syntetyczny wskaźnik informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Instytut Keralla Research na zlecenie EFL, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 13 – 17.07.2015 r.
**Próg OR wskazuje poziom ograniczenia rozwój i niepewność przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdź oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta