TOiP leasing

Tytuł opłaty Kwota netto (zł)
Zmiany w umowie
1 Zmiana Leasingobiorcy 1000
2 Zmiana statusu prawnego Leasingobiorcy (w tym zmiana wspólników) 200
3 Zmiana terminu płatności opłat leasingowych

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

250
4 Wcześniejsze zakończenie umowy 750
5 Prolongata płatności jednej opłaty leasingowej 100 – 500
6 Przedłużenie umowy od depozytu 500
7 Zmiana harmonogramu płatności 500
8 Zmiana wysokości opłat leasingowych dokonana przez Klienta poprzez Portal KlientEFL, zgodnie z rozdziałem IIIa OWUL (Leasing Swobodny) 3% kwoty opłaty leasingowej sprzed zmiany, nie mniej niż 15 i nie więcej niż 100
9 Podnajem przedmiotu leasingu 300
10 Doposażenie (gdy wymagane jest przygotowanie aneksu do umowy) 100
11 Zmiana nazwy lub adresu1

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

50
12 Zmiana lub zdjęcie zabezpieczenia w umowie 500
13 Rozpatrzenie wniosku (opłata pobierana, gdy nie dojdzie do zmiany w umowie) 200
Niewywiązywanie się z umowy
14 Wznowienie umowy po rozwiązaniu 20% kwoty zaległości na dzień wznowienia umowy, nie mniej niż 990
15 Przekazanie obsługi spłaty należności przeterminowanych do pełnomocnika Leasingodawcy 500
16 Monity

umowa z usługą Portal KlientEFL

25

umowa bez usługi Portal KlientEFL

50
Czynności administracyjne
17 Opinia o Kliencie

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

50
18 Upoważnienie do wyjazdu za granicę

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

50
19 Przygotowanie zestawienia dla Klienta zgodnie ze zleceniem 100
nie więcej niż 500
20 Duplikat dokumentu2 50
21 Obsługa mandatów i udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu 50
Zmiany dotyczące pojazdu
22 Opłata za czynności rejestracyjne 120 + koszty rzeczywiste
23 Wymiana tablic rejestracyjnych 120 + koszty rzeczywiste
24 Wymiana dowodu rejestracyjnego (z wyłączeniem wymiany dowodu czasowego na stały dowód rejestracyjny) 120 + koszty rzeczywiste
25 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 100 + koszty rzeczywiste
26 Wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych 120 + koszty rzeczywiste
27 Wpis instalacji gazowej 120 + koszty rzeczywiste
28 Wpis haka holowniczego 120 + koszty rzeczywiste
29 Inne zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym 120 + koszty rzeczywiste
30 Wydanie znaku legalizacyjnego dla pojazdu 50 + koszty rzeczywiste
31 Wpis normy EURO (dotyczy pojazdów, które w Karcie Pojazdu nie miały wpisanej normy EURO) 50 + koszty rzeczywiste
32 Wpis VAT do dowodu rejestracyjnego 50 + koszty rzeczywiste
33 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę 50 + koszty rzeczywiste
34 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu 50 + koszty rzeczywiste
35 Wydanie skierowania na wyrobienie tabliczki znamionowej 50 + koszty rzeczywiste
36 Wydanie potwierdzonej za zgodność kserokopii DR zatrzymanego przez Policję 50 + koszty rzeczywiste
37 Wpis „L” Nauka Jazdy do dowodu rejestracyjnego 120 + koszty rzeczywiste
38 Wpis „TAXI” do dowodu rejestracyjnego 120 + koszty rzeczywiste
Usługi dodatkowe
39 Portal KlientEFL (abonament miesięczny)3 5
40 Wydanie Karty Paliwowej 30
41 Odblokowanie Karty Paliwowej w związku ze wznowieniem umowy o świadczenie Usługi Karta Paliwowa po jej wypowiedzeniu 100
Ubezpieczenia
42 Roczna opłata za administrowanie polisą obcą 200
43 Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL 50
44 Niedostarczenie polisy w terminie określonym w OWUL 300
45 Opłata dodatkowa – za obsługę wznowienia ubezpieczenia zgodnie z rozdziałem VI OWUL (Szkody i Ubezpieczenia) 100
46 Likwidacja szkody częściowej

Ubezpieczenie w pakiecie EFL

50

Ubezpieczenie poza pakietem EFL

100
47 Kontynuacja umowy po szkodzie całkowitej 500

1Opłata nie zostanie naliczono w przypadku wniosku składanego przez Leasingobiorcę będącego osobą fizyczną.

2Nie dotyczy faktur, informacji dla klienta w umowach leasingu finansowego oraz innych dokumentów księgowych.

3Opłata naliczana jest do każdej umowy leasingu, do której nastąpiło wydanie przedmiotu leasingu, w zakresie której świadczona jest usługa Portal KlientEFL, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w danym miesiącu kalendarzowym usługa Portal KlientEFL jest świadczona do czwartej i każdej kolejnej umowy leasingu, opłaty do tych umów nie pobiera się. Opłaty oraz zasady ich pobierania stosuje się do umów leasingu, do których aktywacja usługi Portal KlientEFL nastąpiła po dniu 7.03.2013.

OWUL – Ogólne Warunki Umowy Leasingu

DR – Dowód rejestracyjny

Pobierz PDF

Wersje archiwalne:


Lp. typ opłaty kwota netto (zł)
1 Opłata ryczałtowa za obsługę umowy
wartość ofertowa umowy netto powyżej 20.000 zł dla umowy w PLN
wartość ofertowa umowy netto powyżej 4.000 EUR dla umowy walutowej
150
wartość ofertowa umowy netto do 20.000 zł dla umowy w PLN
wartość ofertowa umowy netto do 4.000 EUR dla umowy walutowej
75
2 Pozostałe czynności:
Niewywiązywanie się z umowy
 a Wznowienie umowy po rozwiązaniu 20% kwoty zaległości na dzień wznowienia umowy nie mniej niż 900
 b Monit 35
Zmiany dotyczące pojazdu
 c Rejestracja pojazdu 150 + koszty rzeczywiste poniesione przez
Leasingodawcę
 d Pozostałe czynności dokonywane w Wydziale Komunikacji koszty rzeczywiste poniesione przez
Leasingodawcę
Ubezpieczenia
 e Roczna opłata za administrowanie polisą obcą 200
f Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu
polisy w terminie określonym w OWUL
50
g Niedostarczenie polisy w terminie określonym w OWUL 300
 h Opłata dodatkowa – za obsługę wznowienia ubezpieczenia
zgodnie z rozdziałem VI OWUL (Szkody i Ubezpieczenia)
100
 i Likwidacja szkody częściowej
Ubezpieczenie w pakiecie EFL 50
Ubezpieczenie poza pakietem EFL 100
  • Opłata ryczałtowa za obsługę umowy wskazana w powyższej tabeli, stanowi roczną opłatę za czynności związane z obsługą umowy leasingu, w tym dostęp do Portalu KlientEFL, za wyjątkiem pozostałych czynności wskazanych w tabeli i płatna jest z góry za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania, począwszy od daty przekazania sprzętu, z zastrzeżeniem, że (1) w pierwszym roku nie będzie pobierana, gdy Leasingobiorca zobowiązany jest ponieść opłatę za rejestrację Sprzętu; (2) jeżeli do końca trwania umowy leasingu pozostają nie więcej niż trzy miesiące – nie będzie pobierana za ten okres.

OWUL – Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Pobierz pdf


Lp. typ opłaty kwota netto (zł)
1 Opłata ryczałtowa za obsługę umowy
przy wartości ofertowej umowy netto powyżej 20 000 zł dla umowy w PLN (4 000 EUR dla umowy leasingu walutowego)
    gdy przedmiotem leasingu jest pojazd 160
    gdy przedmiotem leasingu nie jest pojazd 150
przy wartości ofertowej umowy netto do 20 000 zł dla umowy w PLN (4 000 EUR dla umowy leasingu walutowego) 75
2 Pozostałe czynności:
Niewywiązywanie się z umowy
 a Wznowienie umowy po rozwiązaniu 20% kwoty zaległości na dzień wznowienia umowy nie mniej niż 990
 b Przekazanie obsługi spłaty należności przeterminowanych do pełnomocnika Leasingodawcy 500
 c Monit 35
Zmiany dotyczące pojazdu
 d Rejestracja pojazdu 160 + koszty rzeczywiste poniesione przez
Leasingodawcę
 e Pozostałe czynności dokonywane w Wydziale Komunikacji koszty rzeczywiste poniesione przez
Leasingodawcę
Ubezpieczenia
 f Roczna opłata za administrowanie polisą obcą 200
g Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu
polisy w terminie określonym w OWUL
50
h Niedostarczenie polisy w terminie określonym w OWUL 300
 i Opłata dodatkowa – za obsługę wznowienia ubezpieczenia
zgodnie z rozdziałem VI OWUL (Szkody i Ubezpieczenia)
100
 j Likwidacja szkody częściowej
Ubezpieczenie w pakiecie EFL 50
Ubezpieczenie poza pakietem EFL 100
  • Opłata ryczałtowa za obsługę umowy wskazana w powyższej tabeli, stanowi roczną opłatę za czynności związane z obsługą umowy leasingu, w tym dostęp do Portalu KlientEFL, za wyjątkiem pozostałych czynności wskazanych w tabeli i płatna jest z góry za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania, począwszy od daty przekazania sprzętu, z zastrzeżeniem, że (1) w pierwszym roku nie będzie pobierana, gdy Leasingobiorca zobowiązany jest ponieść opłatę za rejestrację Sprzętu; (2) jeżeli do końca trwania umowy leasingu pozostają nie więcej niż trzy miesiące – nie będzie pobierana za ten okres.

OWUL – Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Pobierz pdf