Tabela opłat i prowizji – leasing

  • Obowiązuje dla umów leasingu zawartych do dnia 26 sierpnia 2018 r.
  • Zmianie ulegają wyłącznie nazwy niektórych opłat, aby były czytelniejsze
  • Zmiany w tabeli wchodzą w życie 27 sierpnia 2018 r.
Zakres zmian: Przed zmianą Po zmianie
Pozycja w TOiP typ opłaty kwota typ opłaty kwota
14 Wznowienie umowy po rozwiązaniu 900 Wznowienie umowy po rozwiązaniu 20% kwoty zaległości na dzień wznowienia umowy, nie mniej niż 900
20 Udzielenie pisemnej  informacji o użytkowniku pojazdu 50 Obsługa mandatów i udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu 50
41 Wydanie zgody i wykonywanie czynności związanych z obsługą ubezpieczeń poza pakietowych EFL na okres trwania polisy (pobierana za każdy rok trwania polisy) 200 Roczna opłata za administrowanie polisą obcą 200
44 Opłata dodatkowa – brak zapłaty za polisę ubezpieczeniową przez Leasingobiorcę w przypadku ubezpieczenia sprzętu przez Leasingodawcę, zgodnie z rozdziałem VI OWUL  (Szkody i Ubezpieczenia) 100 Opłata dodatkowa – za obsługę wznowienia ubezpieczenia zgodnie z rozdziałem VI OWUL (Szkody i Ubezpieczenia) 100

Standardowa Tabela Opłat i Prowizji dla umów leasingu zawartych do dnia 26 sierpnia 2018 r.

Tytuł opłaty Kwota netto (zł)
Zmiany w umowie  
1 Zmiana Leasingobiorcy 1000
2 Zmiana statusu prawnego Leasingobiorcy (w tym zmiana wspólników) 200
3 Zmiana terminu płatności opłat leasingowych

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

250
4 Wcześniejsze zakończenie umowy 750
5 Prolongata płatności jednej opłaty leasingowej 100 – 500
6 Przedłużenie umowy od depozytu 500
7 Zmiana harmonogramu płatności 500
8 Zmiana wysokości opłat leasingowych dokonana przez Klienta poprzez Portal KlientEFL, zgodnie z rozdziałem IIIa OWUL (Leasing Swobodny) 3% kwoty opłaty leasingowej sprzed zmiany, nie mniej niż 15 i nie więcej niż 100
9 Podnajem przedmiotu leasingu 300
10 Doposażenie (gdy wymagane jest przygotowanie aneksu do umowy) 100
11 Zmiana nazwy lub adresu1

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

50
12 Zmiana lub zdjęcie zabezpieczenia w umowie 500
13 Rozpatrzenie wniosku (opłata pobierana, gdy nie dojdzie do zmiany w umowie) 200
Niewywiązywanie się z umowy  
14 Wznowienie umowy po rozwiązaniu 20% kwoty zaległości na dzień wznowienia umowy, nie mniej niż 900
15  Monity  

umowa z usługą Portal KlientEFL

25

umowa bez usługi Portal KlientEFL

50
 Czynności administracyjne  
16 Opinia o Kliencie

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

50
17 Upoważnienie do wyjazdu za granicę

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

50
18 Przygotowanie zestawienia dla Klienta zgodnie ze zleceniem 100
nie więcej niż 500
19 Duplikat dokumentu2 50
20 Obsługa mandatów i udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu 50
 Zmiany dotyczące pojazdu  
21 Opłata za czynności rejestracyjne 120 + koszty rzeczywiste
22 Wymiana tablic rejestracyjnych 120 + koszty rzeczywiste
23 Wymiana dowodu rejestracyjnego (z wyłączeniem wymiany dowodu czasowego na stały dowód rejestracyjny) 120 + koszty rzeczywiste
24 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 100 + koszty rzeczywiste
25 Wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych 120 + koszty rzeczywiste
26 Wpis instalacji gazowej 120 + koszty rzeczywiste
27 Wpis haka holowniczego 120 + koszty rzeczywiste
28 Inne zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym 120 + koszty rzeczywiste
29 Wydanie znaku legalizacyjnego dla pojazdu 50 + koszty rzeczywiste
30 Wpis normy EURO (dotyczy pojazdów, które w Karcie Pojazdu nie miały wpisanej normy EURO) 50 + koszty rzeczywiste
31 Wpis VAT do dowodu rejestracyjnego 50 + koszty rzeczywiste
32 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę 50 + koszty rzeczywiste
33 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu 50 + koszty rzeczywiste
34 Wydanie skierowania na wyrobienie tabliczki znamionowej 50 + koszty rzeczywiste
35 Wydanie potwierdzonej za zgodność kserokopii DR zatrzymanego przez Policję 50 + koszty rzeczywiste
36 Wpis „L” Nauka Jazdy do dowodu rejestracyjnego 120 + koszty rzeczywiste
37 Wpis „TAXI” do dowodu rejestracyjnego 120 + koszty rzeczywiste
Usługi dodatkowe  
38 Portal KlientEFL (abonament miesięczny)3 5
39 Wydanie Karty Paliwowej 30
40 Odblokowanie Karty Paliwowej w związku ze wznowieniem umowy o świadczenie Usługi Karta Paliwowa po jej wypowiedzeniu 100
Ubezpieczenia
41 Roczna opłata za administrowanie polisą obcą 200
42 Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL 50
43 Niedostarczenie polisy w terminie określonym w OWUL 300
44 Opłata dodatkowa – za obsługę wznowienia ubezpieczenia zgodnie z rozdziałem VI OWUL (Szkody i Ubezpieczenia) 100
45 Likwidacja szkody częściowej

Ubezpieczenie w pakiecie EFL

50

Ubezpieczenie poza pakietem EFL

100
46 Kontynuacja umowy po szkodzie całkowitej 500

1Opłata nie zostanie naliczono w przypadku wniosku składanego przez Leasingobiorcę będącego osobą fizyczną.

2Nie dotyczy faktur, informacji dla klienta w umowach leasingu finansowego oraz innych dokumentów księgowych.

3Opłata naliczana jest do każdej umowy leasingu, do której nastąpiło wydanie przedmiotu leasingu, w  zakresie której świadczona  jest usługa Portal KlientEFL, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w danym  miesiącu kalendarzowym usługa Portal KlientEFL jest świadczona do czwartej i  każdej kolejnej umowy leasingu, opłaty do tych umów nie pobiera się. Opłaty  oraz zasady ich pobierania stosuje się do umów leasingu, do których aktywacja  usługi Portal KlientEFL nastąpiła po dniu 7.03.2013.

OWUL – Ogólne Warunki Umowy Leasingu

DR – Dowód rejestracyjny

Pobierz pdf

Wersje archiwalne:

X