Tabela opłat i prowizji – leasing

  • Obowiązuje dla umów leasingu zawartych do dnia 26 sierpnia 2018 r.
  • Zmianie ulegają wyłącznie nazwy niektórych opłat, aby były czytelniejsze
  • Zmiany w tabeli wchodzą w życie 27 sierpnia 2018 r.
Zakres zmian:Przed zmianąPo zmianie
Pozycja w TOiPtyp opłatykwotatyp opłatykwota
14Wznowienie umowy po rozwiązaniu900Wznowienie umowy po rozwiązaniu20% kwoty zaległości na dzień wznowienia umowy, nie mniej niż 900
20Udzielenie pisemnej  informacji o użytkowniku pojazdu50Obsługa mandatów i udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu50
41Wydanie zgody i wykonywanie czynności związanych z obsługą ubezpieczeń poza pakietowych EFL na okres trwania polisy (pobierana za każdy rok trwania polisy)200Roczna opłata za administrowanie polisą obcą200
44Opłata dodatkowa – brak zapłaty za polisę ubezpieczeniową przez Leasingobiorcę w przypadku ubezpieczenia sprzętu przez Leasingodawcę, zgodnie z rozdziałem VI OWUL  (Szkody i Ubezpieczenia)100Opłata dodatkowa – za obsługę wznowienia ubezpieczenia zgodnie z rozdziałem VI OWUL (Szkody i Ubezpieczenia)100

Standardowa Tabela Opłat i Prowizji dla umów leasingu zawartych do dnia 26 sierpnia 2018 r.

Tytuł opłatyKwota netto (zł)
Zmiany w umowie  
1Zmiana Leasingobiorcy1000
2Zmiana statusu prawnego Leasingobiorcy (w tym zmiana wspólników)200
3Zmiana terminu płatności opłat leasingowych

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

250
4Wcześniejsze zakończenie umowy750
5Prolongata płatności jednej opłaty leasingowej100 – 500
6Przedłużenie umowy od depozytu500
7Zmiana harmonogramu płatności500
8Zmiana wysokości opłat leasingowych dokonana przez Klienta poprzez Portal KlientEFL, zgodnie z rozdziałem IIIa OWUL (Leasing Swobodny)3% kwoty opłaty leasingowej sprzed zmiany, nie mniej niż 15 i nie więcej niż 100
9Podnajem przedmiotu leasingu300
10Doposażenie (gdy wymagane jest przygotowanie aneksu do umowy)100
11Zmiana nazwy lub adresu1

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

50
12Zmiana lub zdjęcie zabezpieczenia w umowie500
13Rozpatrzenie wniosku (opłata pobierana, gdy nie dojdzie do zmiany w umowie)200
Niewywiązywanie się z umowy  
14Wznowienie umowy po rozwiązaniu20% kwoty zaległości na dzień wznowienia umowy, nie mniej niż 900
15 Monity  

umowa z usługą Portal KlientEFL

25

umowa bez usługi Portal KlientEFL

50
 Czynności administracyjne  
16Opinia o Kliencie

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

50
17Upoważnienie do wyjazdu za granicę

usługa realizowana za pośrednictwem Portal KlientEFL

brak

usługa realizowana poza Portal KlientEFL

50
18Przygotowanie zestawienia dla Klienta zgodnie ze zleceniem100
nie więcej niż 500
19Duplikat dokumentu250
20Obsługa mandatów i udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu50
 Zmiany dotyczące pojazdu  
21Opłata za czynności rejestracyjne120 + koszty rzeczywiste
22Wymiana tablic rejestracyjnych120 + koszty rzeczywiste
23Wymiana dowodu rejestracyjnego (z wyłączeniem wymiany dowodu czasowego na stały dowód rejestracyjny)120 + koszty rzeczywiste
24Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego100 + koszty rzeczywiste
25Wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych120 + koszty rzeczywiste
26Wpis instalacji gazowej120 + koszty rzeczywiste
27Wpis haka holowniczego120 + koszty rzeczywiste
28Inne zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym120 + koszty rzeczywiste
29Wydanie znaku legalizacyjnego dla pojazdu50 + koszty rzeczywiste
30Wpis normy EURO (dotyczy pojazdów, które w Karcie Pojazdu nie miały wpisanej normy EURO)50 + koszty rzeczywiste
31Wpis VAT do dowodu rejestracyjnego50 + koszty rzeczywiste
32Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę50 + koszty rzeczywiste
33Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu50 + koszty rzeczywiste
34Wydanie skierowania na wyrobienie tabliczki znamionowej50 + koszty rzeczywiste
35Wydanie potwierdzonej za zgodność kserokopii DR zatrzymanego przez Policję50 + koszty rzeczywiste
36Wpis „L” Nauka Jazdy do dowodu rejestracyjnego120 + koszty rzeczywiste
37Wpis „TAXI” do dowodu rejestracyjnego120 + koszty rzeczywiste
Usługi dodatkowe  
38Portal KlientEFL (abonament miesięczny)35
39Wydanie Karty Paliwowej30
40Odblokowanie Karty Paliwowej w związku ze wznowieniem umowy o świadczenie Usługi Karta Paliwowa po jej wypowiedzeniu100
Ubezpieczenia
41Roczna opłata za administrowanie polisą obcą200
42Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL50
43Niedostarczenie polisy w terminie określonym w OWUL300
44Opłata dodatkowa – za obsługę wznowienia ubezpieczenia zgodnie z rozdziałem VI OWUL (Szkody i Ubezpieczenia)100
45Likwidacja szkody częściowej

Ubezpieczenie w pakiecie EFL

50

Ubezpieczenie poza pakietem EFL

100
46Kontynuacja umowy po szkodzie całkowitej500

1Opłata nie zostanie naliczono w przypadku wniosku składanego przez Leasingobiorcę będącego osobą fizyczną.

2Nie dotyczy faktur, informacji dla klienta w umowach leasingu finansowego oraz innych dokumentów księgowych.

3Opłata naliczana jest do każdej umowy leasingu, do której nastąpiło wydanie przedmiotu leasingu, w  zakresie której świadczona  jest usługa Portal KlientEFL, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w danym  miesiącu kalendarzowym usługa Portal KlientEFL jest świadczona do czwartej i  każdej kolejnej umowy leasingu, opłaty do tych umów nie pobiera się. Opłaty  oraz zasady ich pobierania stosuje się do umów leasingu, do których aktywacja  usługi Portal KlientEFL nastąpiła po dniu 7.03.2013.

OWUL – Ogólne Warunki Umowy Leasingu

DR – Dowód rejestracyjny

Pobierz pdf

Wersje archiwalne:

X