Pytania i odpowiedzi

Lista Partnerów EFL S.A.:

ADM Consulting Group S.A. ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
Iveco Poland Sp. z o.o. al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
FCA-Group Bank Polska S.A. al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Kärcher Sp. z o.o. ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków
Morele.net Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków

Lista Partnerów EFL Finance S.A.:

Aktualnie brak partnerów.

Podmioty powiązane z EFL SA

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
EFL Finance S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
EFL Service S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Carefleet S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Eurofactor Polska S.A. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa
Centrum Service Sp. z o.o. Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Podmioty powiązane z EFL Finance

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
EFL Service S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Carefleet S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Eurofactor Polska S.A. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa

Duplikat faktury jest wystawiany maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia informacji o zagubieniu dokumentu.

W przypadku aktywnej usługi e-Faktura duplikat jest zamieszczany tego samego dnia na Portal KlientEFL.

Gdy usługa nie jest aktywna, duplikat jest wysyłany listem ekonomicznym (zwykłym) w następnym dniu roboczym.

Faktura zbiorcza

 • Jeśli Klient posiada usługę Portal KlientEFL i w jej ramach ma aktywną usługę eFaktura, to Faktura zbiorcza powoduje wyłączenie usługi e-faktura.
 • Klient akceptując warunki faktury zbiorczej zgadza się na otrzymywanie jej w formie papierowej.
 • W miesiącu następującym po dokonaniu zmiany wymagana jest płatność dwóch rat leasingowych,
 • W związku z czym nie następuje wydłużenie umowy leasingu.
 • Klienci posiadający aktywną usługą Portal KlientEFL mogą pobrać aktualny harmonogram po zalogowaniu do Usługi.
 • Klienci nie posiadający Portal KlientEFL, mogą złożyć wniosek mailowo lub telefonicznie.

Nie

Zmiana terminu płatności może być zrealizowana wyłącznie w ramach jednego miesiąca (tj.: np. z 1 listopada na 15 listopada lub z 29 stycznia na 13 stycznia).

Tak

Ta usługa wiąże się z koniecznością sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

Leasing Swobodny

jest dostępny dla umów zawieranych na stopie zmiennej w PLN, o wartości finansowanego przedmiotu netto do 500.000 PLN.

Z aktywną Usługą Portal KlientEFL. Zmianę w harmonogramie można dokonać już po 6 miesiącach terminowego spłacania rat umowy.

Zmiany, które nie powodują wydłużenia umowy leasingu:

 • skrócenie umowy
 • nadpłata części kapitału
 • obniżenie rat (do kwoty nie mniejszej, niż odsetki)
 • zmiana wysokości depozytu (z większego na mniejszy)

Wniosek należy złożyć co najmniej miesiąc przed terminowym zakończeniem umowy.

 • zmiana nazwy firmy
 • zmiana adresu siedziby
 • zmiana reprezentacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • zmiana adresu korespondencyjnego
 • zmiana numeru telefonu, fax’u, e-mail
 • zmiana osób kontaktowych
 • zmiana numeru konta bankowego.

Klient posiadający aktywną usługą Portal KlientEFL

może zmienić dane firmy po zalogowaniu do Usługi.

Klient nie posiadający Portalu KlientEFL

może złożyć wniosek mailowo lub telefonicznie.

Schemat postępowania przy przejęciu umowy leasingu:

 • przesłanie wniosku o zmianę podmiotową przez dotychczasowego Leasingobiorcę ze wskazaniem firmy przejmującej i uzasadnieniem cesji
 • przesłanie do EFL kompletu wymaganych dokumentów przez Przejmującego
 • przekazanie sprawy do zaopiniowania przez analityków
 • przeprowadzenie wizji lokalnej u Przejmującego
 • wysłanie dokumentów do podpisania do Leasingobiorcy i Przejmującego
 • otrzymanie podpisanych dokumentów – sprawdzenie poprawności podpisów, wpłat itp.
 • zakończenie cesji, zmiana Leasingobiorcy
 • odesłanie dokumentów podpisanych przez EFL do Przejmującego i Leasingobiorcy.

Zmiany wymagające podpisania aneksu:

 • przekształcenie spółki
 • zmiana składu osobowego w spółkach osobowych
 • połączenie spółek
 • podział spółki
 • raport przedsiębiorstwa do spółki (Spółka Cywilna do Spółki Jawnej, Jednoosobowa Działalność (OF) do Spółki Cywilnej, Spółki Jawnej, Spółki Komandytowej, Spółki Partnerskiej)
 • połączenie spółdzielni
 • likwidacja Zakładów Budżetowych oraz Gospodarstw Pomocniczych
 • przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. lub akcyjną.
 • Stroną umowy pozostaje nadal dotychczasowy Leasingobiorca, dlatego faktury czynszowe wystawiane są w dalszym ciągu na Leasingobiorcę.
 • Leasingobiorca ma prawo refakturować fakturę czynszową na podnajemcę.

Umowa podnajmu zawierana jest na cały okres trwania umowy leasingowej. Rezygnacja z umowy podnajmu jest możliwa na dowolnym etapie trwania umowy leasingu.

 • Faktura na doposażenie wystawiana jest na EFL (na Oddział, w którym pojazd był rejestrowany),
 • Po załatwieniu formalności Leasingobiorca otrzymuje od EFL refakturę na tę samą kwotę.

Tak

Każdorazowo zgodę na doposażenie wydaje EFL, niezależnie od kosztu doposażenia.

Wymiana sprzętu w ramach gwarancji wymaga zgody dostawcy.

Prawa Klienta

Klient może samodzielnie dochodzić wszelkich praw z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym występować do sądu, i to bez potrzeby uzyskiwania od EFL odrębnego pełnomocnictwa w tym zakresie.

Wynika to z faktu, iż z chwilą zawarcia przez EFL umowy sprzedaży z Dostawcą, z mocy ustawy przechodzą na Klienta uprawnienia z tytułu wad Sprzętu przysługujące EFL względem Dostawcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez EFL od umowy z Dostawcą.

Tak

Na deklaracji wykupu przedmiotu leasingu należy odznaczyć opcję „kurier” (płatna przy odbiorze).

Każdą umowę leasingową można wcześniej zakończyć, jednak kwota za jaką będzie mógł wykupić sprzęt leasingobiorca jest zależna od rodzaju umowy.

Leasing kapitałowy

W leasingu kapitałowym (finansowym) leasingobiorca może zakończyć umowę wcześniej i w każdym przypadku ceną sprzedaży jest kwota pozostała do spłaty z umowy (wynikająca ze zdyskontowania przyszłych rat i powiększenia ich o opłatę za przeniesienie prawa własności).

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym leasingobiorca może zakończyć umowę wcześniej, jednak cena sprzedaży za jaką zostanie przeniesione prawo własności do przedmiotu umowy jest zależna od tego ile czasu trwa dana umowa.

 • Zgodnie z ustawą podatkową, leasing operacyjny musi trwać przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji sprzętu (to oznacza, że np. w przypadku samochodów osobowych, których roczna stawka amortyzacji wynosi 20%, umowa będzie nazwana leasingową jeśli będzie trwała przynajmniej 2 lata: 2 x 20% = 40%).
 • Zatem jeśli wcześniejsze zakończenie umowy z wykupem sprzętu przez leasingobiorcę nastąpi po upływie 40% normatywnego okresu amortyzacji, wówczas ceną sprzedaży jest kwota pozostała do spłaty z umowy (wynikająca ze zdyskontowania przyszłych rat i powiększenia ich o cenę wykupu).
 • Jeśli wcześniejsze zakończenie umowy z wykupem sprzętu przez leasingobiorcę nastąpi przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji, wówczas sprzęt podlega wycenie (ustalana jest jego wartość rynkowa, którą następnie porównuje się ze zobowiązaniem pozostałym do spłaty z umowy).
 • Cena sprzedaży to kwota wyższa spośród zobowiązania pozostałego do spłaty z umowy i ustalonej wartości rynkowej.

Tak

Leasingobiorca może wskazać podmiot trzeci (konsumenta lub firmę), która wykupi sprzęt z umowy leasingowej. W takim przypadku sprzęt podlega wycenie (ustalana jest jego wartość rynkowa, którą następnie porównuje się ze zobowiązaniem pozostałym do spłaty z umowy).

Ceną sprzedaży dla osoby 3 jest kwota wyższa spośród zobowiązania pozostałego do spłaty z umowy i ustalonej wartości rynkowej.

Klienci posiadający aktywną usługą Portal KlientEFL

mogą złożyć wniosek o wcześniejsze zakończenie umowy leasingowej po zalogowaniu do Usługi.

Klienci nie posiadający Portalu KlientEFL,

 • mogą złożyć wniosek mailowo lub telefonicznie.
 • Wnioski złożone przez Portal są realizowane priorytetowo.
 • Dodatkowo Portal KlientEFL umożliwia bezpłatne podejrzenie kwot jakie należy wpłacić oraz dokumentów jakie należy odesłać, aby zakończyć umowę.

Umowa jest rozliczana w następujący sposób:

RU = O + SW – Z

gdzie:

 • RU – końcowe rozliczenie umowy;
 • O – wypłacone odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń;
 • SW – kwota uzyskana ze sprzedaży wraka netto (w przypadku kasacji);
 • Z – zobowiązania Klienta, na które składają się: wartość dotychczas niewyfakturowanych, zdyskontowanych czynszów leasingowych, pełna wartość depozytu (jeśli Klient depozyt miał płatny w ratach, suma dotychczas wpłaconego depozytu jest zwracana Klientowi lub jest zaliczana na poczet innych zaległości).

Jeżeli rozliczenie umowy jest > 0, czyli odszkodowanie i kwota ze sprzedaży wraka przewyższają zobowiązanie, Leasingobiorca otrzymuje notę uznaniową (zwrot na konto Klienta). W takim przypadku wysyłana jest informacja do Klienta z podanym rozliczeniem oraz prośbą o podanie aktualnego numeru konta w celu zwrócenia należnej Klientowi kwoty.

Jeżeli rozliczenie umowy jest < 0, czyli odszkodowanie i kwota ze sprzedaży wraka nie wystarczą na pokrycie zobowiązania Klienta, Leasingobiorca otrzymuje notę obciążającą (Klient dopłaca). W takim przypadku wysyłana jest informacja do Klienta z podanym rozliczeniem oraz wezwaniem do zapłaty.

Mogą wystąpić przypadki, w których:

  • Klient nie uregulował płatności, na które zostały wystawione faktury/noty przed dniem zaistnienia szkody (faktury czynszowe, opłaty dodatkowe, noty odsetkowe);

i/lub

 • W dniu zakończenia umowy zostaną wystawione faktury/noty za naliczone i dotychczas niewyfakturowane należności (opłaty dodatkowe, noty odsetkowe).

W takiej sytuacji w końcowym rozliczeniu zobowiązania te są brane pod uwagę:

 • Nota uznaniowa – z kwoty należnej Klientowi kompensowane są zobowiązania (kwota wynikająca z noty uznaniowej pomniejszana jest o zobowiązania; jeśli kwota dodatkowych zobowiązań przewyższa kwotę noty uznaniowej, Klient jest wzywany do zapłaty różnicy);
 • Nota obciążająca – do kwoty noty obciążającej dodawana jest kwota wynikająca z dodatkowych zobowiązań.

Wykup wraku pojazdu

Jeśli Klient zainteresowany jest zakupem wraka, powinien przekazać taką informację na stosownym wniosku w dniu zgłoszenia szkody do EFL Finance: tel. 801 08 07 07 lub 71 7693131.

W przeciwnym razie wrak zostanie sprzedany firmie partnerskiej.

Tak

Istnieje możliwość rozłożenia noty obciążającej na raty. Maksymalnie możemy rozłożyć zobowiązanie Klienta na 12 rat. Leasingobiorca powinien złożyć pisemny wniosek ze swoją propozycją ilości rat.

Decyzja wydawana jest indywidualnie.

Zawartość opinii o Kliencie:

 • wartość ofertowa wszystkich podpisanych z firmą umów
 • wartość pozostałego do spłaty kredytu
 • wysokość miesięcznych czynszów
 • ilość aktywnych umów
 • ilość rozwiązanych umów
 • data zakończenia ostatniej umowy
 • numery aktywnych umów.

upoważnienie do wyjazdu za granicę w językach obcych

Upoważnienie może być wystawione w języku:

 • polskim,
 • angielskim,
 • niemieckim,
 • francuskim,
 • rosyjskim.

Standardowy okres

Standardowy okres na jaki wystawiane jest upoważnienie do wyjazdu za granicę to 1 miesiąc.

Wydanie dokumentu na dłuższy okres wymaga indywidualnej decyzji EFL.

Podczas trwania umowy Klient może otrzymać kopię świadectwa homologacji, oryginalny dokument jest wydawany po zakończeniu umowy na wniosek Klienta.

Tak

Są to dokumenty ogólnodostępne, które można także pobrać samodzielnie tutaj.

Weksel

Weksel wysyłany jest listem poleconym ZPO.

Odesłanie protokołu lub weksla na wniosek Klienta następuje w terminie 30 dni od zakończenia umowy leasingu.

Aktywuj Portal KlientEFL wybierając jeden z poniższych sposobów:

 • zadzwoń na Infolinię: 801 404 444
 • napisz e-maila, podając nr umowy i nr telefonu komórkowego, na adres: klientEFL@efl.com.pl

e-Faktura aktywuj usługę e-Faktura wybierając jeden z poniższych sposobów:

 • zadzwoń na Infolinię: 801 404 444
 • złóż wniosek „”Zamów eFakturę”” bezpośrednio w Portalu KlientEFL http://klient.efl.com.pl
 • napisz e-maila załączając skan wypełnionej i podpisanej zgody na adres e-mail: eFaktura@efl.com.pl. Skorzystaj z gotowego formularza: Zobacz PDF
 • wyślij wypełnioną zgodę faxem pod numer: (71) 377 14 42 lub pocztą na adres:
  Europejski Fundusz Leasingowy SA
  pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Tak.

Wystarczy w Portalu odznaczyć wybraną formę powiadomienia (sms, mail, komunikat) za pośrednictwem zakładki „Komunikaty”, a następnie „Kanały komunikacji”.

Z numeru telefonu przypisanego do usługi Portal KlientEFL należy

 • wysłać SMS na numer 609 808 404 o treści PIN AB12312
  (w miejsce AB12312,
 • podać nr rejestracyjny pojazdu).
 • W ciągu 1 minuty wróci SMS z numer PIN.

Tak.

Dostępnych jest kilka limitów w zależności od kategorii Klienta, rodzaju pojazdu i historii płatniczej.

Należy zalogować się na Portalu KlientEFL

i złożyć „Wniosek o zmianę parametrów Karty Paliwowej”.

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy:

Europejski Fundusz Leasingowy SA
pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Zapraszamy również na stronę: efl.pl/pl/obsluga-klienta/reklamacje/

Data na fakturze

Ze względu na przepisy prawne, nie można wystawić faktury sprzedaży z datą wcześniejszą niż data wynikająca z umowy leasingowej (bez względu na moment dokonania płatności).

Zmiana daty zakończenia umowy

jest możliwa w ramach wcześniejszego zakończenia umowy, które podlega osobnym regulacjom.

Dokumenty do przeprowadzenia cesji

sprawdź tutaj.

Umowa leasingu finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, stanowi dostawę, a nie usługę.

W konsekwencji w dacie zawarcia takiej umowy, Leasingodawca wystawia fakturę na pełną kwotę wartości umowy. Z tego też względu niemożliwe jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z takiej umowy na inny podmiot.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X