Leasingowe ABC: Słownik

Czas trwania umowy leasingowej

W Europejskim Funduszu Leasingowym Klient sam decyduje o czasie trwania umowy. Im dłuższy jest okres, na jaki zawiera się umowę, tym niższa miesięczna …

zobacz więcej

Czynsz inicjalny

Opłata leasingowa wnoszona przez leasingobiorcę: przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego, stanowiąca w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia u leasingobiorcy i …

zobacz więcej

Czynsze leasingowe

Czynsze leasingowe są to comiesięczne opłaty, jakie w czasie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy. Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona …

zobacz więcej

Depozyt gwarancyjny

Depozyt gwarancyjny To opłata, którą leasingobiorca uiszcza Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu na końcu, na początku lub w rozbiciu na części płatne wraz z czynszami …

zobacz więcej

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy leasingowej

Dokumenty firmy – w zależności od formy prawnej: umowa spółki oraz wpis wspólników do ewidencji działalności gospodarczej (spółka cywilna) lub wpis do ewidencji …

zobacz więcej

Leasing – krótka definicja

Przez umowę leasingu leasingodawca zobowiązuje się zakupić rzecz wybraną przez leasingobiorcę oraz oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym …

zobacz więcej

Leasing denominowany

To odmiana leasingu, w którym: harmonogram spłat czynszów leasingowych przedstawiony jest w dewizach płatności następują w złotych polskich przeliczone po kursie sprzedaży NBP …

zobacz więcej

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to umowa leasingu, która spełnia następujące warunki: została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli …

zobacz więcej

Leasing uproszczony

Jest odmianą leasingu operacyjnego lub kapitałowego. Charakteryzuje go: minimalny zakres wymagań formalnych w stosunku do leasingobiorcy. leasingobiorca składa on tylko dokumenty ewidencyjne firmy.

zobacz więcej

Leasing zerowy

Jest odmianą leasingu operacyjnego charakteryzująca się tym, że suma wszystkich opłat leasingowych jest równa cenie netto przedmiotu leasingu.

zobacz więcej

Lokal użytkowy

Jest to lokal, stanowiący na podstawie przepisów szczególnych odrębną nieruchomość (ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali), posiadający księgę wieczystą lub zaświadczenie o …

zobacz więcej

Minimalna i maksymalna wartość przedmiotów leasingu

Minimalna wartość przedmiotu umowy leasingu wynosi 1000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na złotówki po kursie sprzedaży NBP …

zobacz więcej

Nieruchomość

Nieruchomości to część powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), budynki trwale z gruntem związane (nieruchomości budynkowe) lub części takich budynków (lokale), jeżeli na …

zobacz więcej

Nieruchomość nowa

Zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

zobacz więcej

Nieruchomość używana

Zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres dłuższy niż 5 lat.

zobacz więcej

Nieruchomość zabudowana

Każdy grunt na którym usytuowane są jakiekolwiek zabudowania.

zobacz więcej

Opóźnienia w płaceniu czynszów

Termin płatności czynszów leasingowych jest dochowany, jeżeli płatność dotrze na rachunek wskazany przez leasingodawcę najpóźniej w dniu określonym w umowie leasingowej. W przeciwnym …

zobacz więcej

Poręczenie umowy leasingu

Przy umowie zawieranej z Europejskim Funduszem Leasingowym SA posiadanie poręczyciela jest obligatoryjnie wymagane jeżeli leasingobiorca nie ma zachowanej zdolności leasingowej. Natomiast występowanie poręczyciela …

zobacz więcej

Prawo własności

W umowie leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca. Lesingobiorca używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie. Prawo własności może …

zobacz więcej

Przedmiot leasingu

Przedmiotem leasingu może być praktycznie każda rzecz lub prawo majątkowe. Najczęściej leasingowany jest sprzęt komputerowy, maszyny produkcyjne, urządzenia biurowe, samochody (ciężarowe, dostawcze i …

zobacz więcej
--> Słownik pojęć leasingowych

Newsletter

Nie lubisz spamu? To świetnie! Newsletter EFL, Wiedza i Biznes dostarczy Ci samych wartościowych informacji z zakresu ekonomii, zmian w prawie, prowadzenia firmy. Zapisz się już dziś i bądź na bieżąco!

X