Leasingowe ABC

W Europejskim Funduszu Leasingowym Klient sam decyduje o czasie trwania umowy.

 • Im dłuższy jest okres, na jaki zawiera się umowę, tym niższa miesięczna rata czynszu.
 • W praktyce czas trwania umowy zależy od: woli Klienta, klasy i rodzaju sprzętu, przy czym w przypadku umów leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy).
 • W EFL umowy zawierane są standardowo na okres nie krótszy niż 12 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy.

Opłata leasingowa wnoszona przez leasingobiorcę:

 • przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego,
 • stanowiąca w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia u leasingobiorcy
 • i będąca przychodem po stronie leasingodawcy.

Czynsze leasingowe są to comiesięczne opłaty, jakie w czasie trwania umowy leasingobiorca wpłaca na rzecz leasingodawcy.

Wysokość czynszów w poszczególnych miesiącach jest określona w umowie. Europejski Fundusz Leasingowy SA stosuje:

 • czynsze równomierne (równe)
 • albo degresywne (malejące) o trzech stopniach degresywności, w zależności od wyboru klienta.

Depozyt gwarancyjny

To opłata, którą leasingobiorca uiszcza Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu na końcu, na początku lub w rozbiciu na części płatne wraz z czynszami leasingowymi. Służy on zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę.

W przypadku braku takich okoliczności depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy leasingowej.

Wysokość depozytu jest ustalana z udziałem Leasingobiorcy przy zawieraniu umowy leasingowej. Depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie jest dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu, a dla leasingodawcy przychodem.

Z chwilą gdy Leasingobiorca korzysta z prawa wykupu sprzętu, kwota depozytu nie jest zwracana Leasingobiorcy a przeznaczana jest na poczet ceny nabycia przedmiotu leasingu.

Dokumenty firmy – w zależności od formy prawnej:

 • umowa spółki oraz wpis wspólników do ewidencji działalności gospodarczej (spółka cywilna) lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne) lub umowa spółki, odpis z KRS (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) lub odpis z KRS (spółka z o.o. i akcyjna)
 • Zaświadczenie o numerze REGON i NIP
 • Bankowa karta wzorów podpisów
 • Z Urzędu Skarbowego: zaświadczenie o braku zaległości wobec budżetu oraz zaświadczenie o obrotach lub dochodzie brutto za ostatnie 12 miesięcy (ewentualnie odpowiednie dokumenty PIT lub CIT z poświadczeniem ich przyjęcia przez Urząd Skarbowy). W przypadku zawierania umowy leasingowej o wyższej wartości leasingobiorca składa dodatkowo formularze F-01, F-02. Umowy leasingu w EFL można zawierać również w procedurach uproszczonych, wówczas część wyżej wymienionych dokumentów jest pomijana (w zależności od procedury w której następuje zawarcie umowy.

Przez umowę leasingu leasingodawca zobowiązuje się zakupić rzecz wybraną przez leasingobiorcę oraz oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu rzeczy.

To odmiana leasingu, w którym:

 • harmonogram spłat czynszów leasingowych przedstawiony jest w dewizach
 • płatności następują w złotych polskich przeliczone po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Leasing operacyjny to umowa leasingu, która spełnia następujące warunki:

 • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,

oraz

 • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Jest odmianą leasingu operacyjnego lub kapitałowego.

Charakteryzuje go:

 • minimalny zakres wymagań formalnych w stosunku do leasingobiorcy.
 • leasingobiorca składa on tylko dokumenty ewidencyjne firmy.

Jest odmianą leasingu operacyjnego charakteryzująca się tym, że suma wszystkich opłat leasingowych jest równa cenie netto przedmiotu leasingu.

Jest to lokal, stanowiący na podstawie przepisów szczególnych odrębną nieruchomość (ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali), posiadający księgę wieczystą lub zaświadczenie o samodzielności lokalu, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, usługowej itp.

Minimalna wartość przedmiotu umowy leasingu

 • wynosi 1000 zł
 • lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na złotówki po kursie sprzedaży NBP z dnia poprzedzającego zawarcie umowy.

Minimalna wartość przedmiotu umowy leasingu

 • Nie ogranicza się górnej wartości przedmiotu leasingu.

Nieruchomości to część powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), budynki trwale z gruntem związane (nieruchomości budynkowe) lub części takich budynków (lokale), jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres dłuższy niż 5 lat.

Każdy grunt na którym usytuowane są jakiekolwiek zabudowania.

 • Termin płatności czynszów leasingowych jest dochowany, jeżeli płatność dotrze na rachunek wskazany przez leasingodawcę najpóźniej w dniu określonym w umowie leasingowej.
 • W przeciwnym wypadku następuje opóźnienie, za które leasingodawcy przysługują odsetki.
 • Najbezpieczniejszą metodą jest dokonywanie przelewów z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas faktycznego przepływu pieniędzy.

Przy umowie zawieranej z Europejskim Funduszem Leasingowym SA posiadanie poręczyciela jest obligatoryjnie wymagane jeżeli leasingobiorca nie ma zachowanej zdolności leasingowej.

Natomiast występowanie poręczyciela w przypadku leasingobiorcy mającego zachowaną zdolność leasingową powoduje obniżenie ryzyka Europejskiego Funduszu Leasingowego SA, co ma odzwierciedlenie w korzystniejszych dla Klienta warunkach finansowych umowy leasingowej.

W umowie leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca.

 • Lesingobiorca używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie.
 • Prawo własności może zostać przeniesione dopiero po zakończeniu umowy, za cenę w niej określoną, o ile leasingobiorca uregulował wszystkie należności wynikające z zakończonej umowy.

Przedmiotem leasingu może być praktycznie każda rzecz lub prawo majątkowe. Najczęściej leasingowany jest sprzęt komputerowy, maszyny produkcyjne, urządzenia biurowe, samochody (ciężarowe, dostawcze i osobowe) oraz linie produkcyjne.

Jest to samochód ciężarowy w karoserii samochodu osobowego, posiadający homologację samochodu ciężarowego.

Obowiązek ubezpieczenia pojazdu obciąża leasingobiorcę.

 • Istnieje również możliwość ubezpieczenia Sprzętu przez leasingodawcę na koszt leasingobiorcy.
 • Ubezpieczenie może być wliczone w raty leasingowe. Dzięki stałej współpracy z największymi ubezpieczycielami w kraju EFL oferuje specjalne, bardzo atrakcyjne warunki ubezpieczeń leasingowanych przedmiotów.
 • Klienci Europejskiego Funduszu Leasingowego SA mogą korzystać ze zniżki, jeśli przy zawieraniu umowy będzie występował poręczyciel.
 • Stali Klienci otrzymują atrakcyjniejsze warunki umów leasingowych w zależności od miejsca jakie zajmują w klasyfikacji Klientów EFL S.A.. Kryteriami klasyfikacji są: okres współpracy, liczba i wartość zawartych umów z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, terminowość w uiszczaniu czynszów leasingowych. Wysokość zniżek jest ustalana indywidualnie.

Jest to kolejna instytucja prawa cywilnego związana z władaniem i użytkowaniem nieruchomości gruntowych przez osoby fizyczne lub prawne, stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga równoczesnej sprzedaży położonych na niej budynków i innych urządzeń (budynki nie mogą być przedmiotem użytkowania wieczystego).

 

Treścią tego prawa jest uprawnienie do używania i korzystania z rzeczy, z wyłączeniem innych osób. Korzystanie to polega na władaniu rzeczą, dokonywaniu w niej zmian, pobieraniu pożytków i innych dochodów z rzeczy stanowiącej przedmiot własności.

Jest on składany wraz wymaganymi dokumentami w Oddziale Europejskiego Funduszu Leasingowego SA. W zależności od wartości umowy leasingowej rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Dyrektor Przedstawicielstwa lub Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.

Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy prawo własności względem tej samej rzeczy przysługuje kilku osobom.

W prawie cywilnym znane są dwa rodzaje współwłasności:

 • na współwłasność łączną o bezudziałowym charakterze, współwłaściciel nie może rozporządzać swoim prawem bez zgody reszty współwłaścicieli,
 • współwłasność w częściach ułamkowych, gdzie współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Zabezpieczenie umowy leasingowej jest odnoszone do dochodu brutto leasingobiorcy za ostatnie 12 miesięcy, który powinien pokrywać wartość udzielanego kredytu w ramach umowy leasingowej.

Jeżeli Klient ma umowy z Europejskim Funduszem Leasingowym w toku S.A., to dochód ten powinien pokrywać również kredyt z tych umów.

Gdy ustalony w powyższy sposób dochód firmy jest zbyt mały, można przedstawić poręczyciela. Zabezpieczeniem prawnym jest weksel, który leasingobiorca podpisuje przy zawieraniu umowy.

W przypadku Klientów mających wysoką pozycję w klasyfikacji leasingobiorców Europejskiego Funduszu Leasingowego SA istnieje możliwość odstąpienia od wymogu składania weksla.

 • W przypadku, gdy Leasingobiorca zawiera pierwszą umowę leasingu z EFL S.A. jego zdolność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli wykazywany przez niego dochód brutto jest co najmniej równy kwocie finansowania EFL na potrzeby zawieranej umowy.
 • W przypadku, gdy leasingobiorca ma umowę zawartą w EFL S.A. w toku, jego zdolność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli suma kwot : pozostałych do spłaty z umów w toku i finansowania na potrzeby nowo zawieranej umowy nie jest większa od wielkości brutto wykazywanego przez leasingobiorcę dochodu.
 • Jest dokumentem żądanym przez banki, z którymi współpracuje Europejski Fundusz Leasingowy a wydawanym przez właściwy Urząd Skarbowy.
 • Klient przedkłada jedno z tych zaświadczeń według swego wyboru (istnieje możliwość złożenia zamiast zaświadczenia o dochodzie, dokumentów PIT lub CIT potwierdzonych we właściwym Urzędzie Skarbowym).

Umowy zawierane przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. są cedowane do banku, który jest podmiotem finansującym działalność leasingową.

W ten sposób bank staje się wierzycielem płatności z tytułu scedowanych czynszów leasingowych.

W świetle polskiego prawa cywilnego na zmianę dłużnika (w tym wypadku Leasingobiorcy) zgodę wyraża wierzyciel a zatem zmiana taka jest możliwa za zgodą banku.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

801 404 444

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Napisz

Masz pytania?

Otwórz chat

Szukasz konkretnego produktu

Zapytaj o ofertę

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X