TOiP leasing

Standardowa Tabela Opłat i Prowizji dla umów leasingu
zawartych od dnia 27 sierpnia 2018 r.

    • Obowiązuje dla umów leasingu zawartych od dnia 27 sierpnia 2018 r.
    • Nowa tabela wchodzi w życie 27 sierpnia 2018 r.
Lp.typ opłatykwota netto (zł)
1Opłata ryczałtowa za obsługę umowy
wartość ofertowa umowy netto powyżej 20.000 zł dla umowy w PLN
wartość ofertowa umowy netto powyżej 4.000 EUR dla umowy walutowej
150
wartość ofertowa umowy netto do 20.000 zł dla umowy w PLN
wartość ofertowa umowy netto do 4.000 EUR dla umowy walutowej
75
2Pozostałe czynności:
Niewywiązywanie się z umowy
 aWznowienie umowy po rozwiązaniu20% kwoty zaległości na dzień wznowienia umowy nie mniej niż 900
 bMonit35
Zmiany dotyczące pojazdu
 cRejestracja pojazdu150 + koszty rzeczywiste poniesione przez
Leasingodawcę
 dPozostałe czynności dokonywane w Wydziale Komunikacjikoszty rzeczywiste poniesione przez
Leasingodawcę
Ubezpieczenia
 eRoczna opłata za administrowanie polisą obcą200
fWysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu
polisy w terminie określonym w OWUL
50
gNiedostarczenie polisy w terminie określonym w OWUL300
 hOpłata dodatkowa – za obsługę wznowienia ubezpieczenia
zgodnie z rozdziałem VI OWUL (Szkody i Ubezpieczenia)
100
 iLikwidacja szkody częściowej
Ubezpieczenie w pakiecie EFL50
Ubezpieczenie poza pakietem EFL100
  • Opłata ryczałtowa za obsługę umowy wskazana w powyższej tabeli, stanowi roczną opłatę za czynności związane z obsługą umowy leasingu, w tym dostęp do Portalu KlientEFL, za wyjątkiem pozostałych czynności wskazanych w tabeli i płatna jest z góry za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania, począwszy od daty przekazania sprzętu, z zastrzeżeniem, że (1) w pierwszym roku nie będzie pobierana, gdy Leasingobiorca zobowiązany jest ponieść opłatę za rejestrację Sprzętu; (2) jeżeli do końca trwania umowy leasingu pozostają nie więcej niż trzy miesiące – nie będzie pobierana za ten okres.

OWUL – Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Pobierz pdf

Poprzednia wersja TOiP

 

X