Reklamacje

Napisz do nas, jeśli coś Twoim zdaniem poszło nie tak

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje

Za reklamację uważa się wystąpienie skierowane do Leasingodawcy/Pożyczkodawcy przez Leasingobiorcę/Pożyczkobiorcę, w którym Leasingobiorca/ Pożyczkobiorca zgłasza zastrzeżenia dotyczące usługi świadczonej przez Leasingodawcę/Pożyczkodawcę.

Gdzie i jak złożyć reklamację

Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Leasingodawcy / Pożyczkodawcy obsługującej Klientów.

Elektronicznie

na adres: reklamacje@efl.com.pl lub poprzez stronę internetową:www.efl.pl, lub poprzez Portal Klient EFL (w przypadku klientów posiadających aktywną usługą Portal Klient EFL),

Pocztą

przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na adres Centrali Leasingodawcy/siedziby Pożyczkodawcy:
pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Ustnie

telefonicznie pod numerem telefonu: 71 769 31 99 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Centrali Leasingodawcy / siedziby Pożyczkodawcy

W formie pisemnej

osobiście, w szczególności w Centrali Leasingodawcy / siedzibie Pożyczkodawcy, pod adresem:
pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Odpowiedzi

Leasingodawca/Pożyczkodawca rozpatruje reklamację i udziela
Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy odpowiedzi w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.Odpowiedź Leasingodawcy/Pożyczkodawcy może być dostarczona Leasingobiorcy/ Pożyczkobiorcy pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy.

Przypadki szczególne

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Leasingodawca/Pożyczkodawca przekaże Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy informacje, w których:

  • wyjaśni przyczynę opóźnienia
  • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
  • określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji

Newsletter

Nie lubisz spamu? To świetnie! Newsletter EFL, Wiedza i Biznes dostarczy Ci samych wartościowych informacji z zakresu ekonomii, zmian w prawie, prowadzenia firmy. Zapisz się już dziś i bądź na bieżąco!

X