29 maja 2020

Tarcza antykryzysowa – wszystko, co chciałbyś wiedzieć [PRZEWODNIK]

Tarcza antykryzysowa to pakiet przepisów umożliwiających pracownikom i przedsiębiorcom zminimalizowanie finansowych skutków epidemii koronawirusa. Czasami trudno odnaleźć się w szczegółach, dlatego przedstawiamy przewodnik, w którym przybliżamy najważniejsze założenia poszczególnych rozwiązań.

Tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych. Zdaniem rządu tarcza ma ustabilizować polską gospodarkę, a także dać jej impuls inwestycyjny.

tarcza antykryzysowa infografika ogólna


 

1. ŚWIADCZENIA POSTOJOWE

Świadczenie postojowe to rodzaj wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Jak wynika z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z takiego rozwiązania może skorzystać około 2,2 mln osób.

infografika tarcza antykryzysowa - świadczenia postojowe

Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego?

 • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Osoba zatrudniona na umowie agencyjnej, umowie zlecenie lub innej umowie o świadczenie usług.

Jeżeli:

 • Nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
 • Odczuła przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

Jakie warunki musi spełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą, by skorzystać ze świadczenia postojowego?

 • Musi mieć zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 r.
 • Musi wykazać, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był mniejszy o 15%.
  Kiedy składamy wniosek w kwietniu, bierzemy pod uwagę przychód z marca – powinien być mniejszy o przynajmniej 15% w porównaniu do lutego.
 • Musi wykazać, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był większy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
  Kiedy składamy wniosek w kwietniu, bierzemy pod uwagę przychód z marca – nie może być większy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Uwaga: Inne zasady dotyczą osób, które korzystają ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a także osób, które korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

 

Jakie warunki musi spełnić osoba zatrudniona na umowie cywilno-prawnej, by skorzystać ze świadczenia postojowego?

 • Zleceniobiorca lub wykonawca dzieła musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.
 • Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być mniejszy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
  Kiedy składamy wniosek w kwietniu, bierzemy pod uwagę przychód z marca – nie może być większy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Wysokość wynagrodzenia:

 • 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę = 2080 zł brutto.
 • Jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów.
  W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł. Mniej niż 50% to 1299,99 zł.

 


 

2. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK

Zwolnienie ze składek to jedno z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej. Celem ulgi jest złagodzenie skutków wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.

infografika tarcza antykryzysowa - zwolnienie ze składek

Kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek?

 • 100% zwolnienia dla:
   • Płatnika składek, który 29 lutego 2020 r. zgłaszał do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
   • Płatnika składek, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i opłaca składki tylko za siebie.
 • 50% zwolnienia dla:
   • Płatnika składek, który był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2020 r., a pracodawca zgłosił od 10 do 49 ubezpieczonych.

 

Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać ze zwolnienia ze składek?

Płatnik składek musi złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, a także:

 • Wykazać, że 29 lutego 2020 r. ubezpieczał mniej niż 10 osób (w tym samego siebie, o ile jest osobą fizyczną) i był płatnikiem składek przed 1 lutego 2020 r.

albo

 • Zgłosił do ubezpieczenia społecznego samego siebie (jako osobę fizyczną), jeżeli prowadził działalność gospodarczą 1 lutego 2020 r., a przychód uzyskany z tej działalności w pierwszym miesiącu (za który jest składany wniosek) jest mniejszy niż 300% prognozowanego średniego wynagrodzenia.
  300% prognozowanego średniego wynagrodzenia to 15 681 zł brutto.
 • W przypadku dochodu niższego niż 7 000 zł brutto w lutym 2020 r. możliwe jest uzyskanie zwolnienia ze składek za kwiecień i maj, nawet w przypadku przekroczenia limitu przychodów w miesiącu za który składany jest wniosek.

albo

 • Wykazać, że był płatnikiem składek przed 1 lutego 2020 r. oraz:
  1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  2) w okresie od 1 do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  3) w okresie od 1 do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
  zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

 

Ważne daty:

 • Okres zwolnienia: od 1 marca do 31 maja 2020 r.
 • Wniosek należy złożyć do: 30 czerwca 2020 r. (składa go płatnik składek).

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, zwolnieniu z obowiązku płacenia podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Dotyczy to również osób współpracujących oraz wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

 


 

3. POŻYCZKA

Pożyczka to kolejne rozwiązanie w ramach tarczy antykryzysowej. Umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

infografika tarcza antykryzysowa - pożyczka

Kto może skorzystać z pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej?

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą przynajmniej od lutego 2020 roku i co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała następujące warunki.

 • Zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników

oraz

 • Osiągała roczny obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch lat nie przekroczyły 2 mln euro.

 

Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej?

 • Pożyczka jest przyznawana jednorazowo na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.
 • Kwota pożyczki to 5 000 zł.

 

Jak wygląda postępowanie związane z przyznaniem pożyczki?

 • Mikroprzedsiębiorca składa wniosek o pożyczkę do Powiatowego Urzędu Pracy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tej placówki (właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
 • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału, wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Kiedy pożyczka zostaje umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy nie zmniejszy on stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r.

 


 

4. OCHRONA MIEJSC PRACY

To kolejne z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej. Jego podstawowym celem jest ochrona miejsc pracy tworzonych przez polskie firmy.

infografika tarcza antykryzysowa - ochrona miejsc pracy

Kto może skorzystać z ochrony miejsc pracy?

 • Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą.
 • Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z ochrony miejsc pracy?

Przedsiębiorstwo musi wykazać, że odnotowało spadek obrotów w następstwie pandemii COVID-19. Jak duży spadek?

 • Minimum 15%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (przypadających po 1 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku), w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych miesięcy kalendarzowych poprzedniego roku.
 • Minimum 25% obliczone jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego (przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku), w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca.

Pracodawca w porozumieniu z pracownikami ustala warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

Jakie uprawnienia daje ochrona miejsc pracy?

 • Wypłacenie wynagrodzenia obniżonego o 50% w przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym (ale nie mniej niż minimalna krajowa).
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej niż pół etatu, przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna krajowa.

 

Wysokość wsparcia:

 • W przypadku przestoju ekonomicznego: dofinansowanie wynagrodzenia pracownika może wynieść nawet 50% minimalnej stawki krajowej.
 • W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy: dofinansowanie do nawet 50% wysokości wynagrodzenia (z zastrzeżeniami).
 • Dodatkowo: Opłacenie składek na ubezpieczenia ww. pracowników.

 


 

5. DOFINANSOWANIE MIEJSC PRACY

Tarcza antykryzysowa to również dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Kto może liczyć na wsparcie, jakie warunki należy spełniać oraz ile wynosi dofinansowanie?

infografika tarcza antykryzysowa - dofinansowanie miejsc pracy

Kto może skorzystać z dofinansowania miejsc pracy?

 • Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą.
 • Wspólnicy spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 • Mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Jakie warunki należy spełnić?

 • Odnotowanie spadku obrotów w następstwie COVID-19, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 miesięcy kalendarzowych (przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowani), w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowy roku poprzedniego.
 • Zawarcie umowy ze starostą w sprawie dofinansowania części kosztów oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Wysokość wsparcia

W przypadku spadku obrotów o:

 • Co najmniej 30%

Może być przyznane dofinansowanie w wysokości do 50% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi do tych wynagrodzeń (jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnej krajowej).

 • Co najmniej 50%

Może być przyznane dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi do tych wynagrodzeń (jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnej krajowej).

 • Co najmniej 80%

Może być przyznane dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi do tych wynagrodzeń (jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnej krajowej).

Dofinansowanie we wszystkich powyższych przypadkach może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 


 

6. LEASING OPERACYJNY NA REFINANSOWANIE POSIADANYCH LEASINGÓW

Skorzystanie z leasingu operacyjnego umożliwi przedsiębiorcom refinansowanie leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. W tym celu Agencja Restrukturyzacji Przemysłu S.A. powołała spółkę ARP Leasing sp. z. o. o. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorców w zakresie finansowania maszyn, urządzeń, czy linii technologicznych. Spółka będzie oferować firmom usługi leasingowe typu asset finance.

infografika tarcza antykryzysowa - leasing operacyjny

Kto może skorzystać z leasingu operacyjnego na refinansowanie leasingów?

Małe i średnie przedsiębiorstwa z branży transportowej (transport/spedycja/logistyka), które prowadzą działalność od minimum 12 miesięcy i mają pełną księgowość.

 

Jakie warunki należy spełnić?

 • Przychody ze sprzedaży wnioskującego za 2019 r. wynosiły ponad 4 mln zł.
 • Udokumentowanie zysku z działalności operacyjnej oraz zysk netto za 2019 r.
 • Przedmiotem leasingu były pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t i pojazdy nie starsze niż 3 lata.

 

Wysokość wsparcia:

 • Refinansowanie posiadanych przez firmę leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych wraz z możliwością uzyskaniem karencji w spłacie (od 1 do 12 rat).
 • Maksymalna łączna kwota leasingu możliwa do uzyskania w ramach programu wynosi 5 mln zł netto dla jednego klienta.

 

Jak zdobyć dofinansowanie?

 • Nabór wniosków odbywa się zdalnie poprzez formularz on-line (podpisanie umowy odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego).
 • Do zawarcia umowy z ARP Leasing konieczne jest pozyskanie promesy w sprawie przedterminowej spłaty leasingu. Można ją otrzymać z firmy leasingowej aktualnie finansującej pojazd.

 


 

7. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Tarcza antykryzysowa to również pożyczka obrotowa. Jeśli firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, może skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP. Kwota pożyczki wynosi od 0,8 mln zł do 5 mln, a okres finansowania – do 6 lat.

infografika tarcza antykryzysowa - pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Kto może skorzystać z pożyczki obrotowej?

Z pożyczki mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność od minimum 12 miesięcy i mają pełną księgowość.

 

Jakie warunki należy spełnić?

 • Przychody ze sprzedaży wnioskującego za 2019 r. wynosiły ponad 4 mln zł.
 • Wnioskujący wykaże udokumentowany zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto za 2019 r.

 

Wysokość wsparcia:

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym przedsiębiorstwa.

 

Oferta:

 • Kwota pożyczki: od 0,8 – 5 mln zł.
 • Okres finansowania: do 6 lat.
 • Karencja w spłacie: do 15 miesięcy (dotyczy rat kapitałowych).
 • Uruchomienie pożyczki: jednorazowo lub w transzach.
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża ARP Leasing.

 

Jakie zabezpieczenia są wymagane?

 • Hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP Leasing (minimum 120% wartości rynkowej).
 • Wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych Krajowej Grupy Poręczeniowej.
 • Zabezpieczenia uzupełniające:
   • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
   • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,
   • poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

 

Jak zdobyć dofinansowanie?

 • Nabór wniosków odbywa się zdalnie poprzez formularz on-line (podpisanie umowy odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego).

 


 

8. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

To kolejne z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej. Zapewnia środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności.

infografika tarcza antykryzysowa - pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

Kto może skorzystać z pożyczki obrotowej na wypłatę wynagrodzeń?

Z pożyczki mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność od minimum 12 miesięcy i mają pełną księgowość.

 

Jakie warunki należy spełnić?

 • Przychody ze sprzedaży wnioskującego za 2019 r. wynosiły ponad 4 mln zł.
 • Wnioskujący wykaże udokumentowany zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto za 2019 r.
 • Wnioskujący ma potwierdzony deficyt bieżącej płynności przedsiębiorstwa.
 • Udokumentowanie luki płynnościowej, na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności.

 

Wysokość wsparcia:

 • Pożyczka netto w kwocie niezbędnej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa.
 • Pożyczka może stanowić uzupełnienie źródła finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej.
 • Środki z pożyczki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności.
 • Pożyczka przekazywana jest bezpośrednio na rachunki pracowników (przez ARP lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego przez wybrany bank). Istnieje możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorstwa z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki.

 

Oferta:

 • Okres finansowania: do 2 lat.
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy (karencja dotyczy rat kapitałowych).
 • Uruchomienie pożyczki: jednorazowo lub w transzach.
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża ARP Leasing.

 

Jakie zabezpieczenia?

Dla pożyczek do 200 tys. zł:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,
  • poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Dla pożyczek powyżej 200 tys. zł:

  • hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej),
  • wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP,
  • zabezpieczenia uzupełniające:
    • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
    • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC;
    • poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

 

Jak zdobyć dofinansowanie?

Nabór wniosków odbywa się zdalnie poprzez formularz on-line (podpisanie umowy odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego).

 


 

9. TARCZA FINANSOWA PFR

Tarcza finansowa PFR to program wsparcia skierowany do polskich firm, którego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

infografika tarcza antykryzysowa - tarcza finansowa PFR

Kto może skorzystać z tarczy finansowej PFR?

 • Mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 1 do 9 pracowników z wyłączeniem właściciela, a ich roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
 • Mali i średni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
 • Mali i średni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.) z wyłączeniem właściciela, a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln zł, których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln zł lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.
 • Duże firmy, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej) lub których obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym.

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – jakie warunki należy spełnić?

 • Przedsiębiorca prowadził działalność w dniu 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca w dniu 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość).
 • Wobec przedsiębiorcy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne albo restrukturyzacyjne.
 • Przedsiębiorca odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku).
 • Przedsiębiorca wypełnia zobowiązania podatkowe w Polsce (ma tutaj rezydencje podatkową) oraz rozliczał podatki za ostatnie 2 lata na terenie Polski*.
  *Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 

Jakie dodatkowe warunki muszą spełnić duże firmy? Jeden z poniższych:

 • Odnotowanie spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku), w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • Utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19.
 • Nie otrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności.
 • Brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego.
 • Uczestnictwo Programów Sektorowych w związku z COVID-19.

 

Wsparcie:

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne, których celem jest:

 • pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie [przejęcie] w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy – zakaz akwizycji),
 • spłata kredytów – możliwość wykorzystania środków z subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi – zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

 

Jaka wysokość subwencji?

 

Mikroprzedsiębiorcy

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy:

 

Finansowanie programowe w PLN Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych pracowników
Skala spadku przychodów ze sprzedaży Bazowa kwota subwencji finansowej na zatrudnionego pracownika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<25 ; 50%) 12 000 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 96 000 108 000
<50% ; 75%) 24 000 24 000 48 000 72 000 96 000 120 000 144 000 168 000 192 000 216 000
<75% ; 100> 36 000 36 000 72 000 108 000 144 000 180 000 216 000 252 000 288 000 324 000

 

Kiedy subwencja może być umorzona?

Subwencja może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12. miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących warunkach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia,
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia, procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla przedsiębiorców do utrzymywania miejsc pracy.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona procentem przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

MŚP średnio MŚP maksymalnie
Spadek przychodów ze sprzedaży Kwota subwencji finansowej jako procent przychodów ze sprzedaży Średni przychód MŚP Kwota subwencji finansowej Maksymalny przychód do kalkulacji kwoty subwencji finansowej Maksymalna kwota subwencji finansowej
<0 ; 25%) 0% 31 300 000 225 000 000
<25 ; 50%) 4% 31 300 000 1 252 000 225 000 000 3 500 000
<50% ; 75%) 6% 31 300 000 1 878 000 225 000 000 3 500 000
<75% ; 100> 8% 31 300 000 2 504 000 225 000 000 3 500 000

 

Kiedy subwencja może być umorzona?

Subwencja może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12. miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności,
 • kolejne 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

 

Duże przedsiębiorstwa

Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR firm i MŚP to: Tarcza Płynnościowa PFR, Tarcza Finansowa PFR oraz Tarcza Kapitałowa PFR.

 

Tarcza płynnościowa PFR służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa. Może mieć formę:

  • pożyczki,
  • nabycia należności lub wierzytelności,
  • obligacji,
  • gwarancji.

Finansowanie płynnościowe udzielane jest maksymalnie do kwoty 1 mld zł. Udzielone finansowanie płynnościowe może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

  • wypłatę wynagrodzeń,
  • zakup towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi,
  • zobowiązań publiczno-prawnych,
  • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

 

Tarcza Finansowa PFR –  finansowanie preferencyjne udzielane maksymalnie do kwoty 750 mln zł w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości na pokrycie faktycznej szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19.

Finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone w szczególności na:

  • dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową zawartą z Polskim Funduszem Rozwoju;
  • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia,
  • fuzje i przejęcia,
  • refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego.

 

Tarcza Kapitałowa PFR udzielana za pomocą instrumentów, takich jak: akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje lub pożyczki zamiennych na akcje w postaci:

  • obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych,
  • emitentów na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
  • przedsiębiorstw na rynku prywatnym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
  • na zasadach innych niż określone w pierwszych dwóch punktach powyżej, z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora;
  • obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju nie przekracza straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19.

 


Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X