18 grudnia 2019

Szkoda całkowita w leasingu – co warto wiedzieć?

Mimo faktu, że przedsiębiorca korzystający z leasingowanego samochodu nie staje się jego faktycznym właścicielem, to na nim ciąży odpowiedzialność za ewentualne szkody pojazdu, powstałe na skutek kolizji czy wypadku. Mogą one okazać się szczególnie dotkliwe, jeżeli ubezpieczyciel stwierdzi, że nastąpiła szkoda całkowita.

O czym warto pamiętać w przypadku szkody całkowitej leasingowanego pojazdu?

Szkoda całkowita auta – definicja

O szkodzie całkowitej samochodu mówimy w sytuacji, kiedy jego naprawa jest niemożliwa lub nieuzasadniona pod kątem ekonomicznym. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa nie pokrywa kosztów naprawy, lecz wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu przed uszkodzeniem, pomniejszonej o wartość pozostałości po wraku – tj. części możliwych do sprzedaży. Kiedy natomiast auto nadaje się do naprawy i byłoby to opłacalne, wtedy należy stwierdzić tzw. szkodę częściową. Ubezpieczyciel ponosi koszty naprawy, jeżeli nie przewyższają one wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Kto jest odpowiedzialny za szkody?

Samochód wykorzystywany w ramach umowy leasingowej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, a także AC. Zwykle tego rodzaju polisy wykupuje firma leasingowa i dolicza ponoszone koszty do comiesięcznej raty pokrywanej przez korzystającego. Przedsiębiorca może samodzielnie wybrać polisę jedynie za uprzednią zgodą finansującego. Jeżeli auto ulegnie szkodzie całkowitej, wtedy leasingobiorca ma obowiązek pokrycia niespłaconych przed wygaśnięciem umowy rat. Finansujący w żadnym stopniu nie ponosi więc odpowiedzialności za poniesione przez użytkownika samochodu szkody.

Jeżeli kwota wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania okaże się niższa niż przysługująca finansującemu należność, wtedy obowiązek wyrównania niedopłaty spoczywa na leasingobiorcy. Jeśli jednak powstanie nadpłata, wtedy leasingodawca będzie zobowiązany do jej zwrócenia na konto korzystającego. Może tak się stać np. w sytuacji, kiedy do szkody całkowitej doszło krótko przed zakończeniem umowy.

Jak szkoda całkowita wpływa na umowę leasingową?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, szkoda całkowita auta powoduje wygaśnięcie obowiązującej umowy leasingowej. Korzystający nadal ma jednak obowiązek uregulowania na rzecz finansującego nieopłaconych, zdyskontowanych rat czynszu. Należność zostanie pomniejszona o korzyści, które finansujący uzyskał dzięki przedwczesnej spłacie rat przez leasingobiorcę. Firma leasingowa może ponadto obciążyć przedsiębiorcę opłatami manipulacyjnymi, należnymi na skutek przedwczesnego zakończenia umowy. Szczegółowy sposób rozliczenia powinien być zawarty w umowie leasingowej. Zazwyczaj odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela w związku ze szkodą całkowitą jest przekazywane na konto leasingodawcy.

Szkoda całkowita z AC leasingobiorcy

Jeżeli korzystający z leasingowanego auta uszkodził samochód z własnej winy, wtedy ubezpieczenie zostanie wypłacone finansującemu z polisy AC. Szkoda całkowita w ramach autocasco wystąpi wówczas, gdy koszt naprawy przekracza zapisaną w umowie granicę opłacalności naprawy uszkodzonego auta. Zwykle firmy ubezpieczeniowe ustalają ją na poziomie od 60% do 80% rynkowej wartości samochodu.

Szkoda całkowita z OC sprawcy

Szkoda całkowita jest definiowana w inny sposób niż w przypadku AC. Ubezpieczyciel może stwierdzić taki stan rzeczy jedynie pod warunkiem, że koszt naprawy byłby wyższy w porównaniu do całkowitej wartości pojazdu przed wypadkiem.

Warto pamiętać, że zarówno w przypadku szkody całkowitej pokrywanej z AC, jak i OC sprawcy, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie maksymalnie w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości pojazdu w dniu poniesienia szkody. Na skutek jej rozliczenia, wrak samochodu staje się własnością przedsiębiorcy. Może on zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej po pomoc w sprzedaży pozostałości po uszkodzonym aucie. Sam ubezpieczyciel nie ma jednak obowiązku jego kupowania.

Jak uniknąć straty finansowej na skutek szkody całkowitej?

Przedsiębiorcy korzystający z samochodów w leasingu mają możliwość zabezpieczenia się przed finansowymi konsekwencjami przyszłej szkody całkowitej. W tym celu mogą zdecydować się na opłacanie ubezpieczenia GAP. Posiadanie tej polisy sprawia, że ubezpieczyciel z własnych środków pokrywa niedopłatę należną finansującemu, która powstała w związku ze spadkiem wartości auta wraz z upływem czasu. Dzięki jednoczesnym opłacaniu ubezpieczenia OC oraz GAP, można liczyć na odszkodowanie w kwocie sięgającej nawet całkowitej ceny samochodu w dniu jego zakupu. Firmy leasingowe często umożliwiają doliczenie składki GAP do raty leasingowej.

Szkoda częściowa a naprawa samochodu

Jeżeli ubezpieczyciel nie stwierdzi szkody całkowitej pojazdu, wtedy leasingobiorca jest zobowiązany do jego naprawy. Często jednak firmy leasingowe doliczają do comiesięcznej raty usługę profesjonalnego serwisu. Zazwyczaj nie jest natomiast przez finansujących mile widziana chęć naprawy samochodu przez korzystającego w nieautoryzowanym warsztacie.

W jaki sposób zgłosić uszkodzenie leasingowanego pojazdu?

Jeżeli samochód wykorzystywany w ramach leasingu uległ uszkodzeniu, wtedy leasingobiorca ma obowiązek zgłoszenia szkody w zakładzie ubezpieczeniowym, a także poinformowania o tym fakcie finansującego. Firmy leasingowe zwykle umożliwiają złożenie zawiadomienia o szkodzie drogą online, np. poprzez wypełnienie formularza. W przypadku szkody powstałej w wyniku przestępstwa, należy powiadomić również policję lub prokuraturę.

Po jakim czasie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Zwykle na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową należy odczekać nie mniej niż kilka tygodni. Sprawa może się dodatkowo przedłużyć, jeżeli szkodzie całkowitej towarzyszyło działanie przestępcze – np. samochód został skradziony. Leasingobiorca jest jednak zobowiązany do dalszego opłacania nieuregulowanych rat leasingowych. Niektóre firmy leasingowe pozwalają swoim klientom czasowo zawiesić konieczność opłacania rat do momentu wypłaty odszkodowania. Zwykle wiąże się to z koniecznością opłacenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej oraz odsetek.

Podsumowanie

Szkoda całkowita w leasingu to zatem sytuacja występująca w przypadku, gdy naprawa pojazdu staje się niemożliwa lub nieopłacalna w odniesieniu do jego wartości. Powoduje to przedwczesne wygaśnięcie umowy leasingu. Odpowiedzialność za uszkodzenie samochodu spoczywa na leasingobiorcy, który jest zobowiązany do pokrycia niespłaconych rat. Może jednak liczyć na pokrycie części lub całości strat finansowych po wypłaceniu odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

801 404 444 Koszt połączenia wg stawki operatora.

Napisz

Szukasz konkretnego produktu?

Zapytaj o ofertę  

Znajdz oddział

Jesteś już naszym klientem?

Skorzystaj z

Portal klientaEFL

lub przejdź do sekcji

Obsługa Klienta
X